W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

adiunkt (stażysta podoktorski - post-doc) wykonawca projektu badawczego w OSO (SN.111.11.2024)

RSS
Stanowisko: adiunkt (stażysta podoktorski - post-doc) wykonawca projektu badawczego w OSO (SN.111.11.2024)
Miejsce pracy: Oddział Spektroskopii Optycznej INTiBS PAN
Termin składania ofert: 30.07.2024 do godz. 23:59
Miejsce składania ofert: informacja w ogłoszeniu
Status: aktualne

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA (STAŻYSTY PODOKTORSKIEGO – POST-DOC) WYKONAWCY PROJEKTU BADAWCZEGO W ODDZIALE SPEKTROSKOPII OPTYCZNEJ

Instytucja: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
Miasto: Wrocław
Stanowisko: adiunkt (stażysta podoktorski - post-doc) 
Dyscyplina naukowa: nauki chemiczne lub pokrewne
Data ogłoszenia: 09.07.2024
Termin składania ofert: 30.07.2024
Termin rozstrzygnięcia: 05.08.2024
Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 02.09.2024
Link do strony: www.intibs.pl  
Słowa kluczowe: luminofory, długotrwała luminescencja, konwersja energii w górę, lantanowce, nanofluorki

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na obsadzenie stanowiska adiunkta dla stażysty podoktorskiego wykonawcy projektu badawczego pt. „Wykorzystanie modelu lokalnego pułapkowania i relaksacji ładunków w upkonwersyjnych nanofluorkach domieszkowanych jonami ziem rzadkich do uzyskania długotrwałej luminescencji widzialnej indukowanej podczerwienią” realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2023/51/B/ST5/00837) w Oddziale Spektroskopii Optycznej.

Umowa zawarta zostanie w pełnym wymiarze etatu na okres 36 miesięcy. Wynagrodzenie w ramach realizowanej umowy wynosić będzie miesięcznie ok. 9 600,00 zł brutto. Szczegółowe warunki zatrudnienia określać będzie umowa o pracę zawarta między osobą zatrudnianą a Dyrektorem INTiBS PAN.

Opis projektu

Opis projektu można znaleźć pod adresem https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=605250     

Opis zadań

(1)    Przeprowadzanie eksperymentów w zakresie syntez i pomiarów fotoluminescencji 
(2)    Przygotowywanie raportów z badań 
(3)    Rozpowszechnianie wyników projektu: prezentacje na konferencjach i seminariach, przygotowywanie publikacji naukowych

Wymagania

Kandydat spełniać musi wymagania określone w Załącznik do uchwały Rady NCN nr 50/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych
oraz powinien:

 • posiadać stopień doktora dziedzinie chemia, inżynieria materiałowa lub pokrewnych.
  Zgodnie z wymogami NCN przyjęta może zostać tylko osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w podmiocie innym niż INTiBS PAN oraz nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (szczegóły zawarte są w ww Regulaminie projektu) ;
 • posiadać biegłą znajomość języka angielskiego (poziom co najmniej C1 lub równoważny);
 • być gotowym do podjęcia pracy od 02.09.2024 (należy uwzględnić formalne kroki związane z pobytem i pozwoleniem na pracę w Polsce).

Wymagane dokumenty

Kandydat przystępując do konkursu powinien złożyć:

 1. Dyplom lub odpis dyplomu w języku angielskim lub polskim (w przypadku innego języka należy także załączyć tłumaczenie na język angielski) potwierdzający podsiadanie stopnia doktora. Jeżeli dyplom został uzyskany za granicą kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu lub jego odpisu przed rozpoczęciem zatrudnienia w Instytucie (w przeciwnym wypadku nie będzie możliwe zawarcie umowy o pracę). W przypadku stopnia naukowego uzyskanego za granicą, który nie jest uznawany w Polsce na podstawie umów międzynarodowych, kandydat wystąpi do Instytutu o jego nostryfikację). Informacje na temat nostryfikacji znajdują się pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-stopni-naukowych .
 2. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.
 3. Życiorys naukowy zawierający informację o dotychczasowym przebiegu kariery naukowej (edukacji i zatrudnieniu) a także informacje o osiągnięciach naukowych, udziale w konferencjach, stażach, projektach, nagrodach i wyróżnieniach, umiejętnościach i znajomości języków obcych.
 4. Wykaz publikacji.

Kandydat zobowiązany będzie przy podpisaniu umowy złożyć upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.

Dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: intibs@intibs.pl w terminie do 30.07.2024r.

Wybrani kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji, pytania prosimy kierować do kierownika projektu prof. dr. hab. Dariusza Hreniaka , (email: d.hreniak@intibs.pl, tel. +48 71 395 41 76).

Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z obowiązującą do projektu dokumentacją konkursową Narodowego Centrum Nauki (NCN).

Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur 
i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie 
z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/rodo-1 

English version

COMPETITION FOR ASSISTANT PROFESSOR (IN POLISH: ADIUNKT) POSITION AT THE ILTSR PAS IN THE DIVISION OF OPTICAL SPECTROSCOPY

Institution: Institute of Low Temperature and Structure Research, PAS
City: Wrocław 
Position: assistant professor (in Polish: adiunkt) Discipline: chemical or related sciences
Posted: 09.07.2024
Expires: 30.07.2024
Date of the contest settlement: 05.08.2024
Planned start date of employment: 02.09.2024
Website: www.intibs.pl      
Key words: nanomaterials, luminescence, photoconductivity

The Institute of Low Temperature and Structure Research of the Polish Academy of Sciences announces a competition to fill the position of assistant professor (in polish: adiunkt) position at the ILTSR PAS in the Division of Optical Spectroscopy, contractor of the research project of the National Science Center entitled “Using a model of local charge trapping and relaxation in upconverting rare earth ion doped nanofluorides to obtain infrared induced visible persistent luminescence” (grant no. 2023/51/B/ST5/00837)
The contract will be concluded on a full-time basis for the period of 36 months. The remuneration under the contract will amount to approx. 9 600,00 PLN gross. Detailed employment conditions will be specified in the employment contract concluded between the employed person and the Director of INTiBS PAN.

Project description

A description of the project can be found at https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=605250 
Tasks description
(1) Carrying out synthesis experiments and photoluminescence measurements 
(2) Preparing research reports 
(3) Disseminating project results: presentations at conferences and seminars, scientific publications

Requirements 

The candidate must meet the requirements specified in Załącznik do uchwały Rady NCN nr 50/2023 z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych. and should:

 • have a PhD degree in chemistry, materials engineering or related fields.
  In accordance with NCN requirements, only a person who obtained a PhD degree in an entity other than INTiBS PAN and not earlier than 7 years before the year of employment in the project (details are contained in Project Regulations) may be accepted ;
 • be fluent in English;
 • be ready to start work from 02.09.2024 (including formal steps related to residence and work permit in Poland).

List of documents required from the candidate:

A candidate entering the competition should submit:

 1. A diploma or a copy of the diploma in English or Polish (in the case of being issued in another language, an English translation must be attached) confirming possesion of a required doctoral degree. If the diploma was obtained abroad, the candidate will be required to provide a legalised or apostilled original of the diploma before starting employment at the Institute (otherwise it will not be possible to conclude an employment contract). In the case of a degree obtained abroad, which is not recognized in Poland based on the international agreements, the candidate will apply to the Institute for its nostrification. 
  https://nawa.gov.pl/images/users/642/Nostrification-of-academic-degrees_1.pdf  .
 2.  An application for employment addressed to the Director of the Institute containing the following clause: " I agree for processing my personal data enclosed in my documents for the needs necessary of the recruitment (in accordance with art. 6 par. 1 lit. A of the General Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the repeal of Directive 95/46 / EC and the Act of 10 May 2018 on protection of personal data (Journal of Laws 2018 item 1000)”.
 3. Scientific Curriculum Vitae, containing information about the scientific career (education and employment), as well as information on participation in conferences, internships, projects, awards and distinctions, skills and knowledge of foreign languages.
 4. List of publications.

When signing the contract, the candidate will be required to submit an authorization to inclusions in the number of employees engaged in the scientific activity at the Institute.

Complete documents should be submitted in electronic version via the e-mail address:   intibs@intibs.pl by 30.07.2024 r.

Selected candidates may be invited for an interview.

Additional information 

For more information, please contact the project manager with questions  prof. dr hab. Dariusz Hreniak (email: d.hreniak@intibs.pl, tel. +48 71 395 41 76).
The competition will be conducted in accordance with the competition documentation of the National Science Center (NSC) applicable to the project.

Personal information:

Your personal data is collected and processed by the Institute of Low Temperature and Structural Research of the Polish Academy of Sciences in Wroclaw in accordance with the information on personal data processing available at https://bip.intibs.pl/artykuly/rodo-1  

Wytworzył: Prof. dr hab. Dariusz Hreniak
Data wytworzenia: 09.07.2024
Opublikował w BIP: Iwona Śliwińska
Data opublikowania: 09.07.2024 13:06
Liczba wyświetleń: 48
Drukuj Zapisz do PDF

Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.