W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wróć

Klauzula informacyjna (RODO) na rekrutację

Klauzula RODO 
Klauzula informacyjna na rekrutację.

Kto jest administratorem danych: 
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Okólna 2, 50-442 Wrocław, zwana dalej „Administratorem”. 

Inspektor ochrony danych (IOD): 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@intibs.pl   oraz poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.intibs.pl  we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych. 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych: 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji, w oparciu o obowiązujące przepisy a podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, którego celem jest kierowanie ofert do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
 
Okres przechowywania danych: 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, od daty złożenia aplikacji. 

Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje. 

Odbiorcy danych: 
Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Administratora w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Administratora. 

Prawa osoby, której dane dotyczą: 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. 
Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę oraz przetwarzanych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa wyżej, jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji. 
Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan złożyć sprzeciw wobec profilowania. 
Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować na adres mailowy iod@intibs.pl   lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.intibs.pl  .

Wersja w języku angielskim znajduje się poniżej.

English version:
INFORMATION CLAUSE FOR RECRUITMENT  (RODO)

Who is the Administrator:
We would like to inform you that the Administrator of your personal data is the Włodzimierz Trzebiatowski Institute of Low Temperature and Structural Research of the Polish Academy of Sciences, Okólna Street 2, 50-442 Wrocław, hereinafter referred to as the "Administrator".

Data Protection Inspector (DPO):
The controller has appointed a Data Protection Officer (DPO) to be contacted at the e-mail address: iod@intibs.pl  and via the contact form available on the website www.intibs.pl  for all matters concerning your personal data.

Purposes and legal basis of data processing:
Processing of your personal data will be carried out for the purpose of recruitment on the basis of applicable laws and we will act on the legal basis of Article 6(1)(b) of the General Regulation on Personal Data of 27 April 2016 (hereinafter: RODO). In order to achieve this goal, the data may be used in the profiling process, the purpose of which is to direct offers to candidates with appropriate qualifications for the position (Article 6(1)(f) RODO).
The processing of data in a broader scope than that resulting from the labour law regulations and for the purposes of future recruitment will be based on the consent given in the recruitment form (Article 6(1)(a) of the RODO).

Retention period of data :
Your personal data will be stored for a period of until the recruitment process is completed, from the date of application.  
Personal data will also not be processed after your consent has been withdrawn or objected to, where appropriate.  

Recipients of data :
The recipient of personal data provided by you may be third parties supporting the Administrator in the recruitment process (recruitment consultancy, IT support). However, these entities process the data only in accordance with the Administrator's recommendations. 

Rights of the data subject:
You have the right to access the content of your data, request their correction, delete, file an objection, limit the processing, transfer the data to another controller, complain to the President of the Office for Personal Data Protection if you consider that the processing of your personal data concerning you violates the law.
Providing by your personal data collected by us on the basis of applicable laws is voluntary, but necessary for the implementation of the above mentioned purpose. The consequence of not providing personal data will be the inability to participate in the recruitment process.
Providing data based on your consent and processed based on our legitimate interest referred to above is voluntary and does not affect the recruitment process. 
Your consent may be withdrawn at any time. Withdrawal will not affect compliance with the right to process your personal data. You may object to profiling at any time. Declaration of withdrawal of consent and objection should be sent to the e-mail address iod@intibs.pl  or via the contact form available on the website iod@intibs.pl