W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

SN.111.23.2022 Konkurs na stanowisko adiunkta (stażysty podoktorskiego -post-doc) wykonawcy projektu badawczego OPUS22 w OFB

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Konkurs został rozstrzygnięty. Wybrana została Pani Monika Bugajska. Kandydatka spełniła wymagania konkursowe.
Szczegóły
Stanowisko SN.111.23.2022 Konkurs na stanowisko adiunkta (stażysty podoktorskiego -post-doc) wykonawcy projektu badawczego OPUS22 w OFB
Miejsce pracy INTiBS PAN Oddział Fizykochemii Biomedycznej
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert informacja w ogłoszeniu
Status rozstrzygnięte

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA (STAŻYSTY PODOKTORSKIEGO – POST-DOC) WYKONAWCY PROJEKTU BADAWCZEGO W ODDZIALE FIZYKOCHEMII BIOMEDYCZNEJ

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: adiunkt (stażysta podoktorski - post-doc) 
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne / nauki fizyczne / inżynieria materiałowa lub pokrewne
DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 07.12.2022 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 30.12.2022 r., godz. 15.00
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA I OGŁOSZENIA WYNIKU: do 14 dni roboczych od terminu składania ofert (w wypadku wystąpienia ważnych okoliczności związanych z koniecznością uznania ważności stopnia/dyplomu uzyskanego za granicą, termin może być przedłużony maksymalnie do 2 miesięcy od daty ogłoszenia konkursu)
LINK DO STRONY: www.intibs.pl 
SŁOWA KLUCZOWE: biomateriały; biopolimery; nanorozmiarowe związki fosforanowo-krzemianowe; jony litu; jony f i d elektronowe

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na obsadzenie stanowiska adiunkta dla stażysty podoktorskiego wykonawcy projektu badawczego pt. „Biokompatybilne materiały o właściwościach teranostycznych do precyzyjnych zastosowań medycznych”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2021/43/B/ST5/02960) w Oddziale Fizykochemii Biomedycznej. 

Umowa zawarta zostanie w pełnym wymiarze etatu na okres 12 miesięcy i z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy.
Wynagrodzenie miesięczne w ramach realizowanej umowy wynosić będzie około 8 272,67 brutto.
Szczegółowe warunki zatrudnienia określać będzie umowa o pracę zawarta między osobą zatrudnianą a Dyrektorem INTiBS PAN.

Opis zadania badawczego (Zakres zadań): 
Do obowiązków kandydata będzie należała synteza nanostrukturalnych związków fosforanowo-krzemianowych o strukturze apatytu domieszkowanych jonami litu i współdomieszkowanych jonami ziem rzadkich zamkniętych w otrzymanych biodegradowalnych polimerach (e.g. polilaktyd (PLA), poli(L-laktyd) (PLLA), poli(D,L-laktyd) (PDLA), czy poli(D,L-laktyd-ko-glikolid) (PDLLGA)) oraz ich analiza strukturalna, morfologiczna oraz spektroskopowa. Dodatkowo do zadań kandydata należało będzie modyfikacja chemioterapeutykami otrzymanych wcześniej materiałów oraz zbadanie ich właściwości strukturalnych i spektroskopowych.

Wymagania:

 1. Stopień naukowy doktora w dyscyplinie: nauki chemiczne, nauki fizyczne, inżynieria materiałowa lub pokrewnych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem 2022. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny. Stopień doktora nie może być uzyskany w INTiBS PAN.
 2. Doświadczenie w syntezie materiałów nieorganicznych i polimerowych oraz ich charakteryzacji (morfologicznej, strukturalnej, optycznej, spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego).
 3. Znajomość podstaw spektroskopii ciał stałych i polimerowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich.
 4. Umiejętność sporządzania raportów badawczych, opracowywania wyników w formie pisemnej i graficznej.
 5. Biegła znajomość j. angielskiego.
 6. Samodzielność, sumienność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.
 7. Kandydat spełniać musi wymagania określone w  pkt .2.1.1. Załącznika do uchwały Rady NCN nr 26/2019 z dnia 14 marca 2019 r. https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala26_2019-zal1.pdf 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 • dyplom lub odpis dyplomu w języku angielskim lub polskim (w przypadku innego języka należy także załączyć tłumaczenie na język angielski) potwierdzający podsiadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauki chemiczne, nauki fizyczne, inżynieria materiałowa lub pokrewnych  (w przypadku stopnia naukowego uzyskanego za granicą, który nie jest uznawany w Polsce na podstawie umów międzynarodowych, kandydat wystąpi do Instytutu o jego nostryfikację);
 • podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”;
 • życiorys naukowy kandydata, zawierający informację o dotychczasowym przebiegu kariery naukowej (edukacji i zatrudnieniu) a także informacje o udziale w konferencjach, stażach, projektach, nagrodach i wyróżnieniach, umiejętnościach i znajomości języków obcych;
 • wykaz publikacji;
 • zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych.

Kandydat zobowiązany będzie przy podpisaniu umowy złożyć upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.

Zgłoszenia prosimy kierować:
Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na e-mail: intibs@intibs.pl  z dopiskiem „Konkurs adiunkt OPUS22_RW”. 

Dodatkowe informacje:
Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP INTiBS PAN pod linkiem: https://bip.intibs.pl/  

Klauzula RODO
Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/183/klauzula-informacyjna-rodo-na-rekrutacje   

Ogłoszenie w języku angielskim (English version)


ASSISTANT PROFESSOR (“ADIUNKT” IN POLISH, POST-DOC) RESEARCH PROJECT CONTRACTOR IN THE DIVISION OF BIOMEDICAL PHYSICOCHEMISTRY

INSTITUTION: Institute of Low Temperature and Structure Research of the Polish Academy of Sciences 
CITY: Wroclaw
POSITION: assistant professor (“adiunkt” in Polish, post-doc)
RESEARCH FIELD: chemical sciences / physical sciences / materials engineering or related
DATE OF CONTEST NOTICE: 07-12-2022
DEADLINE FOR SUBMISSION OF BIDS: 30-12-2022, 15.00 p.m.
DEADLINE FOR RESULTS AND NOTICE OF RESULTS: up to 14 working days from the closing date for submission of applications (in special cases, related to the need to recognize the validity of a degree/diploma obtained abroad, the settlement period may be extended to a maximum of 2 months from the date of publication)
LINK TO WEBSITE: www.intibs.pl 
KEYWORDS: Biomaterials; biopolymers; nanosized phosphate-silicate compounds; lithium ions; f- and d- electrons ions

Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Sciences in Wroclaw announces a competition for the position of assistant professor for a postdoctoral research project entitled: " Biocompatible materials with theranostics’ properties for precision medical application", carried out on behalf of the National Science Centre (grant no. 2021/43/B/ST5/02960) in the Division of Biomedical Physicochemistry.

The contract will be full-time for a period of 12 months with the possibility of extension to 24 months.
The remuneration under the implemented contract will amount to approx.. PLN 8 272,67 gross per month.
Detailed conditions of employment will be specified in an employment contract concluded between the person employed and the Director of ILT&SR PAS.

Description of the research task (Scope of tasks) The candidate's duties will include the synthesis of multi-element systems based on the use of nanosized phosphate-silicate compounds with apatite structure doped with lithium ions and co-doped with rare earth ions enclosed in the obtained biodegradable biopolymers (e.g. polylactide (PLA), poly(l-lactide) (PLLA) or poly(D,L-lactide) (PDLA) or poly(D,L-lactide-co-glycolide) (PDLLGA)) as well as their structural, morphological and spectroscopic characterization. Additionally, the candidate's tasks will include the modification with chemotherapeutic agents the previously obtained materials and the examination of their structural and spectroscopic properties.

Requirements:

 1. A doctoral degree in chemical sciences / physical sciences / materials engineering or related disciplines, obtained not earlier than 7 years before 2022. This period may be extended by the time spent on long-term (more than 90 days) documented sickness benefits or rehabilitation benefits due to inability to work. Additionally, the period may be extended by the number of months of childcare and child rearing leave granted under the rules laid down in the Labour Code, and in the case of women - 18 months for each born or adopted child, if this way of indicating breaks in the academic career is more favourable. The doctoral degree cannot be obtained in ILTSR PAS.
 2. Experience in the synthesis of inorganic materials and biopolymers as well as their characterisation (morphological, structural, optical, nuclear magnetic resonance spectroscopy).
 3. Knowledge of the basics of optical spectroscopy of solids and polymers doped with rare earth ions.
 4. Ability to prepare research reports, process the results in written and graphic form.
 5. Fluency in English.
 6. Ability to work independently, conscientiousness, good organisation of work, and teamwork skills.
 7. Candidate criteria specified in 2.1.1. Annex 2 to the document by the NCN Council Resolution No. 26/2019 of March 14, 2019. https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala26_2019-zal1.pdf 
List of documents required from the candidate:
 • a diploma or a copy of the diploma in English or Polish (in the case of being issued in another language, an English translation must be attached) confirming possession of a doctoral degree in chemical sciences / physical sciences / materials engineering or related disciplines (in the case of a degree obtained abroad, which is not recognized in Poland based on the international agreements, the candidate will apply to the Institute for its notification);
 • an application for employment addressed to the Director of the Institute containing the following clause: " I agree for processing my personal data enclosed in my documents for the needs necessary of the recruitment (in accordance with art. 6 par. 1 lit. A of the General Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the repeal of Directive 95/46 / EC and the Act of 10 May 2018 on protection of personal data (Journal of Laws 2018 item 1000)”;
 • scientific Curriculum Vitae, containing information about the scientific career (education and employment), as well as information on participation in conferences, internships, projects, awards and distinctions, skills, and knowledge of foreign languages;
 • list of publications;
 • concise information on previous scientific achievements.

The candidate will be obliged to submit, upon signing the contract, an authorisation to be included in the number of employees conducting scientific activity at the Institute.


Applications should be addressed to:
Documents should be submitted electronically to e-mail: intibs@intibs.pl with the reference "Post-doc OPUS22_RW.”

Additional information:
Information about the result of the competition will be posted on the BIP INTiBS PAN website https://bip.intibs.pl/ 

GDPR clause:
Your personal data is collected and processed by the Institute of Low Temperature and Structural Research of the Polish Academy of Sciences in Wroclaw in accordance with the information on personal data processing available at https://bip.intibs.pl/artykuly/183/klauzula-informacyjna-rodo-na-rekrutacje  

Powiadom znajomego