W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

SN.111.7.2021 Konkurs na stypendium naukowe w projekcie NCN SONATA 15

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Konkurs został rozstrzygnięty. Wybrana został Pani Weronika Bodylska.
Szczegóły
Stanowisko SN.111.7.2021 Konkurs na stypendium naukowe w projekcie NCN SONATA 15
Miejsce pracy Oddział Badań Strukturalnych
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert e-mail: m.fandzloch(at)intibs.pl
Status rozstrzygnięte

KONKURS NA STYPENDIUM NAUKOWE W PROJEKCIE NCN SONATA 15


INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej  Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: stypendysta/ka 
LICZBA STANOWISK: 1
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne
DATA OGŁOSZENIA: 17.02.2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.03.2021, godz. 15:00
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 15.03.2021, godz. 15:00 
LINK DO STRONY: https://www.intibs.pl/ 
SŁOWA KLUCZOWE: kompozyty, biomateriały, hydroksyapatyt, MOF, spektroskopia 

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studenta/ki finansowane z projektu „Multifunkcjonalne kompozyty sieci metaliczno-organicznych typu MOF@bioszkło oraz MOF@hydroksyapatyt dla inżynierii tkankowej i rolnictwa”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant SONATA 15  nr 2019/35/D/ST5/02243) w Oddziale Spektroskopii Optycznej. 


Obowiązki stypendysty/opis zadań:

Do zadań stypendysty będzie należało: otrzymywanie hydroksyapatytu i jego kompozytów z sieciami metaliczno-organicznymi typu MOF; przeprowadzenie podstawowej charakterystyki strukturalnej, morfologicznej i spektroskopowej; enkapsulacja cząstek do otrzymanych materiałów i testy kontrolowanego uwalniania z wykorzystaniem spektroskopii UV-Vis, przygotowywanie raportów z wykonanych prac, prezentacja wyników, współredagowanie publikacji naukowych.
Wysokość stypendium naukowego wynosi 1000 PLN miesięcznie. Zostanie ono przyznane na okres 6 miesięcy z możliwością przedłużenia do maksymalnie 27 miesięcy i będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy stypendystą a Dyrektorem INTiBS PAN. 
Wymagania konkursowe:
W trakcie trwania stypendium stypendysta musi być studentem co najmniej 3 roku studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku chemia, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski.

Oczekiwania wobec kandydatów:

- konieczna znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, pozwalającym na sprawne posługiwanie się literaturą naukową;
- wiedza z zakresu chemii ogólnej, a w szczególności nieorganicznej i koordynacyjnej;
- doświadczenie w syntezie nieorganicznej i organicznej oraz charakterystyce fizykochemicznej związków;
- doświadczenie w pracy z porowatymi polimerami;
- dobra znajomość spektroskopii UV-Vis;
- doświadczenie w pracy z nanomateriałami i związkami biologicznie aktywnymi będzie dodatkowym atutem;
- umiejętność sporządzania raportów badawczych, opracowywania wyników w formie pisemnej i graficznej;
- samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.


Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

  1. Życiorys naukowy, który zawierać będzie następujące informacje:
    • dorobek   naukowy    kandydata, w    tym    publikacje    w    renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych;
    • osiągnięcia wynikające  z  prowadzenia  badań  naukowych,  stypendia,  nagrody oraz  doświadczenie  naukowe  zdobyte  w  kraju  lub  za  granicą, warsztaty  i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych;
    • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.
  2. Wniosek o przyznanie stypendium skierowany do Dyrektora INTiBS PAN. We wniosku należy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.
  3. Dokumentację potwierdzającą informacje zawarte w życiorysie naukowym tj. poświadczenie statusu studenta, kopie artykułów naukowych, certyfikaty, ewentualnie rekomendacje opiekunów naukowych, itp.


Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z  „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” będącego załącznikiem do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 roku.

Zgłoszenia w formie elektronicznej należy kierować na adres:

e-mail: m.fandzloch(at)intibs.pl z tytułem wiadomości „Konkurs na stypendystę SONATA w OSO (SN.111.7.2021)”.

Klauzula RODO 

Kto jest administratorem danych: 
Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Okólna 2, 50-442 Wrocław, zwana dalej „Administratorem”.
Inspektor ochrony danych (IOD): 
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@intibs.pl oraz poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.intibs.pl we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych. 
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych: 
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu wyłonienia osoby której zostanie przyznane stypendium naukowe, w oparciu o obowiązujące przepisy a podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, którego celem jest kierowanie ofert do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
Okres przechowywania danych: 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, od daty złożenia aplikacji. 
Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje. 
Odbiorcy danych: 
Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Administratora w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Administratora. 
Prawa osoby, której dane dotyczą: 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. 
Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę oraz przetwarzanych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa wyżej, jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji. 
Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan złożyć sprzeciw wobec profilowania. 
Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować na adres mailowy iod@intibs.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.intibs.pl.


Powiadom znajomego