Informacja o zakresie działalności Instytutu (PDF, 24KB) 

Informacja o zakresie działalności Instytutu w tekście łatwym do czytania i zrozumienia

Do zadań Instytutu należy w szczególności:

1. prowadzenie prac badawczych określonych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinach nauk fizycznych i chemicznych, obejmującą przede wszystkim badania zjawisk i materiałów w niskich temperaturach ze szczególnym uwzględnieniem ich szeroko pojętej struktury;

2. prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki;

3. wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową;

4. kształcenie pracowników naukowych oraz specjalistów o szczególnych kwalifikacjach związanych z prowadzonymi kierunkami badań oraz stosownymi metodami badawczymi w zakresie fizyki i chemii;

5. współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi i towarzystwami naukowymi, w szczególności w zakresie badań naukowych, dydaktyki i prac rozwojowych;

6. współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;

7. rozwijanie współpracy naukowej poprzez tworzenie konsorcjów i sieci naukowych oraz realizowanie projektów badawczych wspólnie z partnerami krajowymi i zagranicznymi;

8. upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu;

9. prowadzenie działalności bibliotecznej oraz dokumentacyjno-informacyjnej w zakresie swoich specjalności naukowych;

10. wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Akademii.

 

Zadania te Instytut realizuje w szczególności przez:

1. prowadzenie badań naukowych;

2. publikowanie wyników prac badawczych;

3. nadawanie stopni naukowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;

4. prowadzenie studiów doktoranckich i podyplomowych lub szkoły doktorskiej oraz innej działalności z zakresu kształcenia, w tym udostępnianie laboratoriów do wykonywania prac magisterskich i licencjackich oraz prac prowadzących do uzyskania stopni naukowych;

5. ochronę własnych oryginalnych rozwiązań naukowo-technicznych w kraju i za granicą;

6. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi;

7. opracowywanie ekspertyz i udzielanie opinii w zakresie problematyki naukowej Instytutu;

8. organizowanie zebrań naukowych (konferencji, zjazdów, sympozjów naukowych i in.);

9. współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy w dyscyplinach nauk fizycznych i chemicznych;

10. organizację obsługi potrzeb bibliotecznych oraz dokumentacyjno-informacyjnych w zakresie swojej działalności.Załączniki:

Informacja o zakresie działalności Instytutu
Informacja o zakresie działalności Instytutu w tekście łatwym do czytania i zrozumienia