W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

SN.111.9.2022 Konkurs na stanowisko adiunkta w OFB

KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE ADIUNKTA W ODDZIALE FIZYKOCHEMII BIOMEDYCZNEJ

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: adiunkt 
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne, nauki fizyczne lub pokrewne
DATA OGŁOSZENIA: 13.04.2022
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.05.2022,  godz. 15:00
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA I OGŁOSZENIA WYNIKU: do 5 dni roboczych od terminu składania ofert (w wypadku wystąpienia ważnych okoliczności związanych z koniecznością uznania ważności stopnia/dyplomu uzyskanego za granicą, termin może być przedłużony maksymalnie do 2 miesięcy od daty ogłoszenia konkursu)
LINK DO STRONY: http://intibs.pl 
SŁOWA KLUCZOWE: nanotechnologia, biomateriały, chemia nieorganiczna, chemia polimerów, spektroskopia
OPIS
Dyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na obsadzenie stanowiska naukowego adiunkta w Oddziale Fizykochemii Biomedycznej. 

Zakres zadań na stanowisku obejmuje: 
Przygotowanie nanorozmiarowych biomateriałów, w tym materiałów polimerowych z nanonapełniaczem nieorganicznym;  samodzielne prowadzenie eksperymentów z zakresu spektroskopii elektronowej oraz analiza uzyskanych wyników w korelacji z wynikami strukturalno-morfologicznymi. Do zadań kandydata będzie należało również otrzymywanie biomateriałów domieszkowanych i współdomieszkowanych różnymi jonami, w tym aktywnymi optycznie, prowadzenie pomiarów spektroskopowych otrzymanych materiałów (spektroskopia absorpcyjna, emisyjna, kinetyka luminescencji) oraz pomiarów i analizy właściwości strukturalno-morfologicznych (XRD, SEM, TEM, spektroskopia w podczerwieni i Ramana).

Wymagania

Kwalifikacje:
Kandydat powinien posiadać ukończone wyższe studia w zakresie chemii, fizyki, inżynierii materiałowej lub pokrewnych dziedzin oraz stopień naukowy doktora nauk chemicznych, fizycznych, lub pokrewnych dziedzin otrzymany w ciągu ostatnich pięciu lat od ogłoszenia konkursu. Ponadto, kandydat winien posiadać udokumentowany dorobek naukowy w wyżej określonym zakresie badań, współudział w projektach badawczych, autorstwo lub współautorstwo w publikacjach zamieszczonych w czasopismach z listy filadelfijskiej i biegle znać język angielski. 

Umiejętności:
Od kandydata oczekuje się niezbędnego doświadczenia i wiedzy w zakresie preparatyki nanorozmiarowych biomateriałów, w tym materiałów polimerowych z nanonapełniaczem nieorganicznym, umiejętności samodzielnego przeprowadzenia eksperymentów z zakresu spektroskopii elektronowej oraz analizy uzyskanych wyników w korelacji z wynikami strukturalno-morfologicznymi. Niezbędne doświadczenie i umiejętność współpracy w zespole interdyscyplinarnym.
Kandydat powinien posiadać również umiejętności, które pozwolą na interpretację otrzymanych wyników i przedstawienie ich w formie publikacji naukowych w języku angielskim oraz prezentacji na międzynarodowych konferencjach naukowych. 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
1. Dyplom lub odpis dyplomu w języku angielskim lub polskim (w przypadku innego języka należy także załączyć tłumaczenie na język angielski) potwierdzający podsiadanie stopnia doktora nauk chemicznych, fizycznych lub pokrewnych (w przypadku stopnia naukowego uzyskanego za granicą, który nie jest uznawany w Polsce na podstawie umów międzynarodowych, kandydat wystąpi do Instytutu o jego nostryfikację) Informacje o nostryfikacji znajdują się pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-stopni-naukowych  .
2. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.
3. Życiorys naukowy kandydata, zawierający informację o dotychczasowym przebiegu kariery naukowej (edukacji i zatrudnieniu) a także informacje o udziale w konferencjach, stażach, projektach, nagrodach i wyróżnieniach, umiejętnościach i znajomości języków obcych.
4. Wykaz publikacji.
5. Zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych.
Kandydat zobowiązany będzie przy podpisaniu umowy złożyć upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.

Tryb składania dokumentów
Komplet dokumentów należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: intibs@intibs.pl   z tytułem wiadomości „Konkurs na adiunkta w OFB”.

Dodatkowe informacje
Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu.
Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP INTiBS PAN znajdującej się pod linkiem: https://bip.intibs.pl//  .
Konkurs będzie prowadzony zgodnie z procedurami przyjętymi w INTiBS PAN przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych. Regulamin znajduje się pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykul/152/9513/regulaminy  

Klauzula informacyjna
Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/183/klauzula-informacyjna-rodo-na-rekrutacje  


Ogłoszenie w j. angielskim zostało opublikowane na stronie Euraxess.
The announcement in English is published in Euraxess.

 

Powiadom znajomego