W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

SN.111.5.2022 Rekrutacja specjalna do Szkoły Doktorskiej dla doktoranta - stypendysty (wykonawcy) w projekcie badawczym SHENG

REKRUTACJA SPECJALNA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ DLA DOKTORANTA - STYPENDYSTY (WYKONAWCY) W PROJEKCIE BADAWCZYM 

 
INSTYTUCJA: Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk,  Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: doktorant – wykonawca projektu badawczego

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne

DATA OGŁOSZENIA: 26 stycznia 2022 roku

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25 lutego 2022 roku (do godziny 15:00)

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA:  do 7 dni po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych  

LINK DO STRONY: http://wsdipan.intibs.pl 

SŁOWA KLUCZOWE: fizyka ciała stałego, magnetyzm, materia topologiczna

Zapraszamy ambitnych absolwentów do dołączenia do zespołu dynamicznie rozwijającego badania w dziedzinie materiałów topologicznych – jednego z najgorętszych obszarów badawczych nowoczesnej fizyki ciała stałego. 

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk (WSD IPAN) ogłasza rekrutację specjalną dla doktoranta – stypendysty (wykonawcy) w projekcie badawczym ”Synteza i charakterystyka wielofunkcyjnych faz Heuslera o przestrajalnych topologicznych efektach kwantowych – TOPOHH” (grant  SHENG2 Narodowego Centrum Nauki nr. 2021/40/Q/ST5/00066) realizowanym w Oddziale Badań Magnetyków Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk (INTiBS PAN) we Wrocławiu,  kierowanym przez prof. Dariusza Kaczorowskiego, we współpracy z Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences in Beijing. 

Do zadań stypendysty będzie należało otrzymanie monokryształów wytypowanych związków, ich krystalograficzna i chemiczna charakteryzacja, pomiary ich własności transportowych i termodynamicznych, interpretacja otrzymanych wyników eksperymentalnych, współudział w redakcji publikacji naukowych, prezentacja wyników na konferencjach naukowych. Rezultaty prac będą podstawą rozprawy doktorskiej laureata konkursu przygotowanej pod opieką członka zespołu badawczego realizującego projekt.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2020/21 opublikowanymi pod linkiem: https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2021-22  .

Kandydat w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie powinien być absolwentem studiów magisterskich na kierunku fizyka, chemia, inżynieria materiałowa lub na kierunkach pokrewnych i posiadać tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, uprawniający do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej Od kandydatów oczekuje się znajomości języka angielskiego na poziomie B2 oraz spełnienia wymagań rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk określonych w Zasadach Rekrutacji. 

Stypendium doktoranckie będzie wypłacane, w wysokości 3260 zł netto1 (3675 zł brutto2), do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (po 24 miesiącach od rozpoczęcia kształcenia). Po uzyskaniu  pozytywnej oceny osiągnięć stypendysty, do 36-go miesiąca studiów wysokość stypendium wyniesie w 3720 zł netto (4190 zł brutto), a przez ostatnie 12 miesięcy kształcenia w WSDIPAN, stypendium finansowane będzie przez INTiBS PAN, zgodnie z art. 209 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) oraz obowiązującymi zarządzeniami Dyrektora INTiBS PAN. Maksymalny okres pobierania stypendium doktoranckiego wynosi 48 miesięcy. 

Przystępując do rekrutacji należy dostarczyć:

Wymagane dokumenty określone w dokumencie Zasady rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2021/2022 znajdującym się pod linkiem: https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2021-22  a także: życiorys naukowy (oceny ze studiów i pracy magisterskiej, publikacje i prezentacje konferencyjne, stypendia, nagrody, udział w projektach badawczych, warsztatach i szkoleniach, inne znaczące doświadczenia naukowe.

Dokumenty należy składać

osobiście w siedzibie Szkoły (tj. w Sekretariacie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu) w godzinach od 9:00 do 15:00,

albo przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Szkoły) na adres: WSD IPAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław,  

albo elektronicznie na adres wsdipan@intibs.pl , przy czym oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia (niedopełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy doktorantów).

Wszelkich dodatkowych informacji chętnie udzielą:

prof. dr hab. inż. Dariusz Kaczorowski  e-mail: d.kaczorowski@intibs.pl 

prof. dr hab. Piotr Wiśniewski  e-mail: p.wisniewski@intibs.pl 

Klauzula informacyjna 

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Wrocławską Szkołę Instytutów Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie: https://www.intibs.pl/images/Dla_studento/Szkola_doktorska/Dokumenty/Informacja_RODO_PL.pdf 

1 Stypendia przyznawane ze środków NCN są zwolnione z podatku od dochodów osób fizycznych na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdzającej regulamin ich przyznawania oraz obowiązującej ordynacji podatkowej. 

2 Kwota brutto obejmuje wymagane prawem składki ubezpieczeń ponoszonych przez Doktoranta. 

Ogłoszenie w języku angielskim (English version)

SPECIAL RECRUITMENT TO THE DOCTORAL SCHOOL FOR A PhD STUDENT -  SCHOLARSHIP HOLDER IN A RESEARCH PROJECT


INSTITUTION:
Wrocław Doctoral School of Institutes of the Polish Academy of Sciences, Institute of Low Temperature and Structural Research of the Polish Academy of Sciences

CITY:
Wrocław

POSITION:
PhD student - investigator in a research project

SCIENTIFIC DISCIPLINE:
physical sciences

DATE OF ANNOUNCEMENT:
January 26, 2022

APPLICATION DEADLINE:
February 25, 2022 (until 3:00 p.m.)

DATE OF SETTLEMENT:
up to 7 days after interviewing candidates

LINK TO THE WEBSITE:
http://wsdipan.intibs.pl 

KEYWORDS:
solid state physics, magnetism, topological matter 


We invite ambitious graduates to join the team dynamically developing research in the field of topological materials - one of the hottest research areas in modern solid state physics. 

Wrocław Doctoral School of Institutes of the Polish Academy of Sciences (WSD IPAS) announces a special recruitment for a PhD student - scholarship holder (contractor) in the research project “Synthesis and characterization of multifunctional half-Heusler compounds with tunable topological quantum effects – TOPOHH” (Grant no.  2021/40/Q/ST5/00066 funded by the National Science Center), carried out in the Division of Magnetic Research, and led by Professor Dariusz Kaczorowski, in collaboration with the Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing. 

The tasks of the scholarship holder will include obtaining single crystals of selected compounds, their crystallo-chemical characterization, measuring their transport and thermodynamic properties, interpretation of experimental results, participation in the editing of scientific publications, presentation of results at scientific conferences. The results of the work will be the basis for the doctoral dissertation prepared under the supervision of a member of the research project team. 

Recruitment is carried out in accordance with the Recruitment Rules for the Wrocław Doctoral School of Institutes of the Polish Academy of Sciences for the 2020/21 academic year, published at the link: https://www.intibs.pl/en/for-students/rules-of-recruitment.html . The candidate, at the time of commencing the implementation of the tasks in the project, should be a graduate of master's studies in the field of physics, chemistry, materials engineering or related fields of study, and have the professional title of master, master of engineering or equivalent, entitling to undertake education at a doctoral school. Candidates are expected to speak English. at the B2 level and meet the recruitment requirements for the Wroclaw Doctoral School of Institutes of the Polish Academy of Sciences specified in the Recruitment Principles.

The doctoral scholarship will be paid on the basis of an agreement concluded between the PhD student and the Director of INTiBS PAS, in the amount of PLN 3260 net1 (PLN 3675 gross2), until the month in which the mid-term evaluation will be carried out (24 months after the start of studies). After obtaining a positive evaluation of the scholarship holder's achievements, the contract will be extended for another 24 months, however, by the 36th month of studies, the amount of the scholarship will be PLN 3720 net (PLN 4190 gross), and for the last 12 months of doctoral studies it will be financed by the INTiBS PAN, in accordance with Art. 209 par. 4 pt. 2 of the Act of July 20, 2018 (Law on Higher Education and Science) and the applicable ordinances of the Director of ILTSR PAS. The maximum period of receiving a doctoral scholarship is 48 months.

WHEN ENTERING THE RECRUITMENT PROCESS, PLEASE PROVIDE:

required documents specified in the Recruitment Rules for the Wrocław Doctoral School of Institutes of the Polish Academy of Sciences for the academic year 2021/2022 at the link: https://www.intibs.pl/en/for-students/rules-of-recruitment.html  , as well as: academic curriculum vitae (grades from studies and thesis, publications and conference presentations, scholarships, awards, participation in research projects, workshops and training, other significant scientific experiences. 


PLEASE SEND APPLICATIONS:

by registered mail to Scientific Secretariat of the INTiBS PAS, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

or by e-mail: wsdipan@intibs.pl  

with the annotation "Competition for a doctoral scholarship in the SHENG21 project - OBM "

Any additional information is available from:

prof. Dariusz Kaczorowski e-mail: d.kaczorowski@intibs.pl 

prof. Piotr Wiśniewski e-mail: p.wisniewski@intibs.pl 

Informative clause: 

Your personal data will be processed by The Institute of Low Temperature and Structural Research of the Polish Academy of Sciences, following Art. 13 sec. 1 and sec. 2 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC. The application should include the following clause: "I consent to the processing of my personal data by the Institute of Low Temperatures and Structural Research of the Polish Academy of Sciences for the purpose of recruitment, in accordance with the provisions of the Act of May 10, 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws 2018, item 1000). "

1  Scientific scholarships awarded from the National Science Center funds are exempt from personal income tax on the basis of the decision of the Ministry of Science and Higher Education approving the regulations for granting them and the applicable tax ordinance.

2 The gross amount includes the legally required insurance premiums incurred by the Doctoral Student.Załączniki

Powiadom znajomego