W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

SN.111.2.2021 Konkurs na stanowisko adiunkta (stażysty podoktorskiego -post-doc) wykonawcy projektu badawczego w OBM

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA (STAŻYSTY PODOKTORSKIEGO – POST-DOC) – WYKONAWCY PROJEKTU BADAWCZEGO W ODDZIALE BADAŃ MAGNETYKÓW


INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk 

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: adiunkt (stażysta podoktorski - post-doc)

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 18 stycznia 2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 15 lutego 2022 r., godz. 15.00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA I OGŁOSZENIA WYNIKU: do 5 dni roboczych od terminu składania ofert (w wypadku wystąpienia ważnych okoliczności związanych z koniecznością uznania ważności stopnia/dyplomu uzyskanego za granicą, termin może być przedłużony maksymalnie do 2 miesięcy od daty ogłoszenia konkursu)

LINK DO STRONY: www.intibs.pl

SŁOWA KLUCZOWE: fizyka ciała stałego, magnetyzm, materia topologiczna

 
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu (dalej – Instytut) ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (stażysty podoktorskiego - post-doc)  -  wykonawcy projektu badawczego OPUS pt. „Anomalny transport elektronowy w magnetycznych izolatorach i semimetalach topologicznych”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr. 2021/41/B/ST3/01141) w Oddziale Badań Magnetyków Instytutu przy współpracy z Oddziałem Fizyki Magnetyków i Zjawisk Kooperatywnych Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Zapraszamy ambitnych młodych naukowców do dołączenia do naszego zespołu rozwijającego badania w dziedzinie materiałów topologicznych, jednego z najgorętszych obszarów badawczych nowoczesnej fizyki ciała stałego.

Do zadań stażysty będzie należało otrzymanie monokryształów wytypowanych związków na bazie europu, przeprowadzenie badań ich własności transportowych i termodynamicznych, interpretacja otrzymanych charakterystyk fizycznych, współudział w redakcji publikacji naukowych, prezentacja wyników na konferencjach naukowych, opieka nad magistrantami biorącymi udział w projekcie.

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w zakresie nauk fizycznych, chemicznych lub pokrewnych. Laureat konkursu wyłoniony zostanie w oparciu o przedstawiony życiorys naukowy (recenzje rozprawy doktorskiej, publikacje i prezentacje konferencyjne, stypendia, nagrody, udział w projektach badawczych, warsztatach i szkoleniach, inne doświadczenia naukowe zdobyte w kraju lub za granicą). Od kandydatów oczekuje się dobrej znajomości języka angielskiego, predyspozycji do zespołowej pracy badawczej, kreatywności i umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych. Preferowane będą osoby z doświadczeniem w prowadzeniu badań w przedmiotowej dziedzinie. Wybrani kandydaci mogą być zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. 

Umowa zawarta zostanie w pełnym wymiarze etatu na okres 10 miesięcy, a po pozytywnej ocenie dokonań stażysty zostanie przedłużona na kolejne 23 miesiące. Wynagrodzenie w ramach realizowanej umowy wynosić będzie 10 000 zł (brutto-brutto) miesięcznie. Szczegółowe warunki zatrudnienia określać będzie umowa o pracę zawarta między osobą zatrudnianą a Dyrektorem Instytutu.

Laureat konkursu będzie zobowiązany przy podpisaniu umowy złożyć upoważnienie do zaliczenia go do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

 ·      dyplom lub odpis dyplomu w języku angielskim lub polskim (w przypadku innego języka należy także załączyć tłumaczenie na język angielski) potwierdzający podsiadanie stopnia doktora nauk fizycznych, chemicznych lub pokrewnych. W przypadku stopnia naukowego uzyskanego za granicą, który nie jest uznawany w Polsce na podstawie umów międzynarodowych, kandydat wystąpi do Instytutu o jego nostryfikację; 

 ·      podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”;

 ·      życiorys naukowy, zawierający informację o dotychczasowym przebiegu kariery naukowej (edukacji i zatrudnieniu), swoich publikacjach naukowych, udziale w konferencjach, stażach, projektach, uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach, umiejętnościach i znajomości języków obcych; wskazane jest dołączenie rekomendacji dotychczasowych opiekunów naukowych oraz recenzji pracy doktorskiej.

Zgłoszenia prosimy kierować

Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na e-mail: intibs@intibs.pl  z dopiskiem 

„Konkurs na stanowisko stażysty w projekcie OPUS21 – OBM, nr SN.111.2.2022” 

Dodatkowe informacje

Konkurs prowadzony jest zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych”, którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 12/2021 z dnia 5 marca 2021 r.,

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Instytutu pod adresem: https://bip.intibs.pl/ .

Klauzula RODO

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/183/klauzula-informacyjna-rodo-na-rekrutacje.

 

 

Ogłoszenie w języku angielskim (English version)

INSTITUTION: Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Sciences
CITY:  Wroclaw

POSITION:  post-doctoral fellow – co-investigator in research project - assistant professor (“adiunkt” in polish, post-doc) research project contractor

DISCIPLINE:  physics

POSTED:  18 January 2022 

EXPIRES:  15 February 2022 (3 pm CET)

SETTLEMENT:  22 February 2022

WEBPAGE: https://www.intibs.pl/en/ 

KEYWORDS:  solid state physics, magnetism, topological matter

We welcome ambitious young researchers to join our team conducting advanced experimental studies on topological matter, one of the hottest research areas in modern solid state physics.

 
DESCRIPTION: The Institute of Low Temperature and Structure Research (ILT&SR) of the Polish Academy of Sciences in Wroclaw opens a contest1 for post-doc position of a co-investigator in the research project of the National Science Centre “Extraordinary electronic transport in magnetic topological insulators and semimetals” (Grant No.  2021/41/B/ST3/01141), carried out in the Division of Magnetic Research, and led by Professor Dariusz Kaczorowski, in collaboration with the Institute of Molecular Physics PAS in Poznan. The key tasks of the post-doctoral investigator will be: preparation of single crystals of selected Eu-based compounds, determination of their low-temperature electronic transport and thermodynamic properties, interpretation of the obtained physical data, edition of scientific publications, dissemination of results at scientific meetings, supervision of master students.

Candidates should have a PhD degree (or equivalent, recognized by Polish legislation) in physics, chemistry or materials science. The basis for evaluation will be the presented scientific CV (assessments of doctoral thesis, publications and conference presentations, scholarships, awards, participation in research projects, workshops and training courses, other relevant scientific experience). Applicants may be invited for an interview. Successful candidate should have good command of English, demonstrate proper attitude to scientific work and skills for independent problem-solving. Preference will be given to candidates with hands-on experience in physical measurements, and electronic band structure calculations.

Remuneration2 amounts to 10 000 PLN (gross) per month (full-time employment) and will be granted for the initial period of 10 months and then extended for the following 23 months based on the employment contract concluded between the post-doc fellow and the Director of the ILT&SR.

REQUIRED DOCUMENTS:

1. Application letter containing concise description of hitherto scientific achievements, addressed to the Director of the ILT&SR.3

2. Copies of MSc and PhD diplomas, publications, conference abstracts, recommendation letters, assessments of PhD thesis, etc.

3. Declaration that the ILT&SR will be the applicant’s principal employer for the contract duration.

Documents should be submitted electronically to intibs@intibs.pl with the subject line “Competition for post-doc position in OPUS21 – OBM project”.

1 Competition is run in accordance with „Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych” published as an annex to Uchwała Rady Narodowego Centrum Nauki nr 12/2021 of 5 March 2021. http://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2021/uchwala12_2021-zal1.pdf 

2 Conditions in accordance with the rules for post-doc positions granted from the funds of the National Science Centre.

3 In the application, the following expression should be included: “I agree for processing my personal data enclosed in my documents for the needs necessary of the recruitment (according to the bill from September 29, 1997 about the protection of personal details; Dz. U. Nr 133, poz. 883 with later changes).”

GDPR clause:

Your personal data is collected and processed by the Institute of Low Temperature and Structural Research of the Polish Academy of Sciences in Wroclaw in accordance with the information on personal data processing available at https://bip.intibs.pl/artykuly/183/klauzula-informacyjna-rodo-na-rekrutacje   

 

Ogłoszenie w j. angielskim zostanie również opublikowane na stronie Euraxess.

Powiadom znajomego