W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

SN.111.5.2021 Konkurs na stanowisko adiunkta (stażysty podoktorskiego -post-doc) wykonawcy projektu badawczego w OSO

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA (STAŻYSTY PODOKTORSKIEGO – POST-DOC) WYKONAWCY PROJEKTU BADAWCZEGO W ODDZIALE SPEKTROSKOPII OPTYCZNEJ

 INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: adiunkt (stażysta podoktorski - post-doc)

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne/nauki fizyczne

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 11.02.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 05.03.2021 r., godz. 15.00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA I OGŁOSZENIA WYNIKU: do 19.03.2021 r.

ZMIANA Z DN.19.03.2021 R.TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA I OGŁOSZENIA WYNIKU ZOSTJE PRZEDŁUŻONY DO 26.03.2021 r.

LINK DO STRONY: www.intibs.pl

SŁOWA KLUCZOWE: nanomateriały, luminescencja, fotoprzewodnictwo

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta dla stażysty podoktorskiego  wykonawcy projektu badawczego pt. „Badania emisji indukowanej laserowo w zakresie widzialnym i podczerwonym oraz zjawiska fotoprzewodnictwa w materiałach o strukturze perowskitu domieszkowanych jonami lantanowców”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr 2020/37/B/ST5/02399) w Oddziale Spektroskopii Optycznej.

Umowa zawarta zostanie w pełnym wymiarze etatu na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia do 33 miesięcy.

Wynagrodzenie w ramach realizowanej umowy wynosić będzie 10 000 zł brutto brutto miesięcznie (kwota z pełnymi kosztami pracodawcy).

Szczegółowe warunki zatrudnienia określać będzie umowa o pracę zawarta między osobą zatrudnianą a Dyrektorem INTiBS PAN.

Obowiązki osoby zatrudnionej będą obejmowały:

Do obowiązków kandydata będzie należała synteza domieszkowanych jonami lantanowców matryc nieorganicznych o strukturze perowskitu i ich analiza strukturalna, morfologiczna oraz spektroskopowa. Dodatkowo do zadań kandydata należało będzie zbadanie zjawiska fotoprzewodnictwa w tych związkach w warunkach pobudzenia promieniowaniem o dużej gęstości mocy.

Wymagania:

 1. Stopień naukowy doktora w dziedzinie chemia, fizyka, inżynieria materiałowa lub pokrewnych, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem 2021. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych  zasiłkach chorobowych  lub  świadczeniach  rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego  okresu można  doliczyć liczbę miesięcy  przebywania  na  urlopach związanych  z  opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie   pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny. Stopień doktora nie może być uzyskany w INTiBS PAN.
 2. Doświadczenie w syntezie materiałów nieorganicznych i ich charakteryzacji (morfologicznej, strukturalnej, optycznej).
 3. Znajomość podstaw spektroskopii optycznej ciał stałych domieszkowanych jonami ziem rzadkich.
 4. Umiejętność sporządzania raportów badawczych, opracowywania wyników w formie pisemnej i graficznej.
 5. Biegła znajomość j. angielskiego.
 6. Samodzielność, sumienność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

 1. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu*.
 2. Życiorys z wykazem publikacji.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kopię dyplomów (lub zaświadczenie o uzyskaniu dyplomu) ukończenia studiów oraz stopnia doktora.
 5. Zwięzłą informację o dotychczasowych osiągnięciach naukowych.

Kandydat zobowiązany będzie przy podpisaniu umowy złożyć upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.

Zgłoszenia prosimy kierować:

Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na e-mail: intibs@intibs.pl z dopiskiem „Konkurs  na adiunkta w OSO SN.111.5.2021”.

* Prosimy o dołączenie następującej adnotacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.

Klauzula RODO

Klauzula informacyjna na rekrutację na stanowisko adiunkta (stażysty podoktorskiego - post-doc) w Oddziale Spektroskopii Optycznej w INTIBS PAN.

Kto jest administratorem danych:

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Okólna 2, 50-442 Wrocław, zwana dalej „Administratorem”.

Inspektor ochrony danych (IOD):

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@intibs.pl  oraz poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.intibs.pl we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko adiunkta (stażysty - podoktorskiego post-doc)  w Oddziale Spektroskopii Optycznej, w oparciu o obowiązujące przepisy a podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, którego celem jest kierowanie ofert do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, od daty złożenia aplikacji.

Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje.

Odbiorcy danych:

Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Administratora w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

Konkurs został opublikowany także na stronie Euraxess pod linkiem: Assistant professor (“adiunkt” in Polish, post-doc) at the ITLSR PAS | EURAXESS (europa.eu)

na stronie BIP MEiN pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/instytut-niskich-temperatur-i-badan-strukturalnych-im-w-trzebiatowskiego-pan-wroclaw-adiunkt-stazysta-podoktorski---post-doc-nauki-chemicznenauki-fizyczne-ogloszenie-wazne-do-5-marca-2021-r 

oraz stronie www.intibs.pl i w bazie ogłoszeń NCN https://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=185318 

Konkurs został rozstrzygnięty. Wybrany został João Marcos Gonçalves.

Powiadom znajomego