Biuletyn Informacji Publicznej Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk Przeczytaj artykuł "adiunkt w Oddziale Badań Magnetyków (SN.111.7.2024)" opublikowany w naszym biuletynie. https://bip.intibs.pl Sun, 21 Jul 2024 12:14:18 +0200 <![CDATA[adiunkt w Oddziale Badań Magnetyków (SN.111.7.2024)]]>

KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE ADIUNKTA W ODDZIALE BADAŃ MAGNETYKÓW

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: adiunkt 
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne
DATA OGŁOSZENIA: 10.05.2024
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10.06.2024, godz. 15:00
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA I OGŁOSZENIA WYNIKU: do 5 dni roboczych od terminu składania ofert (w wypadku wystąpienia ważnych okoliczności związanych z koniecznością uznania ważności stopnia/dyplomu uzyskanego za granicą, termin może być przedłużony maksymalnie do 2 miesięcy od daty ogłoszenia konkursu)
LINK DO STRONY: www.intibs.pl  
SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, fizyka ciała stałego, monokryształy, magnetyzm, nadprzewodnictwo, materia topologiczna, związki ziem rzadkich 

OPIS:
Dyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na obsadzenie stanowiska naukowego adiunkta w Oddziale Badań Magnetyków.

Zadanie badawcze:  
statutowe nr 2021/2 Nowe stany emergentne w układach 4f- oraz 3d-elektronowych. 

Zakres zadań na stanowisku:

 • Synteza międzymetalicznych związków ziem rzadkich w formie monokryształów.
 • Charakterystyka strukturalna i fizykochemiczna otrzymanych materiałów.
 • Pomiary własności termodynamicznych i transportu elektronowego oraz ich interpretacja.
 • Upowszechnianie wyników badań w formie publikacji i prezentacji konferencyjnych.
 • Współpraca naukowa z innymi jednostkami.
 • Uczestnictwo w działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej Instytutu (opieka nad stażystami, prowadzenie zajęć dla studentów i doktorantów).

Wymagania:

 • Stopień naukowy doktora nauk fizycznych uzyskany do 10 lat przed ogłoszeniem konkursu.
 • Umiejętność wykonywania różnicowej analizy termicznej (DTA).
 • Znajomość nowoczesnej technologii syntezy monokryształów.
 • Znajomość technik charakterystyki strukturalnej (dyfrakcja rentgenowska, EDX).
 • Znajomość technik pomiarowych własności termodynamicznych i transportu elektronowego.
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań nad materiałami topologicznymi, magnetycznymi i nadprzewodnikami.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w miejscu pracy, czytanie literatury i pisanie artykułów naukowych.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów naukowych i planowania doświadczeń.
 • Umiejętność pracy zespołowej i samodzielnego, kreatywnego rozwiązywania problemów. 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata (-ki)

 1. Dyplom lub odpis dyplomu w języku angielskim lub polskim (w przypadku innego języka należy także załączyć tłumaczenie na język angielski) potwierdzający posiadanie stopnia doktora. Jeżeli dyplom został uzyskany za granicą kandydat będzie zobowiązany do dostarczenia zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu lub jego odpisu przed rozpoczęciem zatrudnienia w Instytucie (w przeciwnym wypadku nie będzie możliwe zawarcie umowy o pracę). W przypadku stopnia naukowego uzyskanego za granicą, który nie jest uznawany w Polsce na podstawie umów międzynarodowych, kandydat wystąpi do Instytutu o jego nostryfikację). Informacje na temat nostryfikacji znajdują się pod linkiem: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-stopni-naukowych ).
 2. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.
 3. Życiorys naukowy kandydata(-ki), zawierający informację o dotychczasowym przebiegu kariery naukowej (edukacji i zatrudnieniu) a także informacje o udziale w konferencjach, stażach, projektach, nagrodach i wyróżnieniach, umiejętnościach i znajomości języków obcych.
 4. Wykaz publikacji.
 5. Zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych.

Kandydat(-ka) zobowiązany(a) będzie przy podpisaniu umowy złożyć upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.


Tryb i termin składania dokumentów
Komplet dokumentów należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: intibs@intibs.pl  z tytułem wiadomości „Konkurs adiunkt OBM” w terminie do 10.06.2024, godz.15:00.

Dodatkowe informacje
Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu.

Konkurs będzie prowadzony zgodnie z procedurami przyjętymi w INTiBS PAN przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych (regulamin dostępny jest pod linkiem https://bip.intibs.pl/artykul/152/9513/regulaminy ).

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP INTiBS PAN.

Dane osobowe
Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo   

English version

ASSISTANT PROFESSOR (IN POLISH: ADIUNKT) POSITION AT THE ILTSR PAS IN THE DIVISION OF MAGNETIC RESEARCH 

INSTITUTION: Institute of Low Temperature and Structure Research, PAS
CITY: Wrocław 
POSITION: assistant professor (in Polish: adiunkt)
DISCIPLINE: physical sciences
POSTED: 10th May 2024
EXPIRES:  10th June 2024; 3pm
DATE OF THE CONTEST SETTLEMENT: up to 5 working days from the closing date for submission of applications (in special cases, related to the need to recognize the validity of a degree/diploma obtained abroad, the settlement period may be extended to a maximum of 2 months from the date of publication)
WEBSITE: www.intibs.pl      
KEYWORDS: assistant professor, solid state physics, single crystals, magnetism, superconductivity, topological matter, rare-earth compounds   

DESCRIPTION:
Director of the Institute of Low Temperature and Structure Research, PAS announces a competition for the position of assistant professor (in Polish: adiunkt) in the Division of Magnetic Research.

Research task –  statutory no. 2021/2:  Novel emergent states in 4f- and 3d-electron systems. 

Responsibilities for the position include:

 • Synthesis of intermetallic rare-earth compounds in the form of single crystals.
 • Structural and physicochemical characteristics of the obtained materials.
 • Measurements of thermodynamic and electron transport properties, and their interpretation.
 • Dissemination of research results in the form of publications and conference presentations.
 • Scientific cooperation with other units.
 • Participation in the educational and popularizing activities of the Institute (supervising interns, conducting classes for students and doctoral students).

Requirements:

 • Doctoral degree in physical sciences obtained up to 10 years before the announcement of this competition.
 • Ability to perform differential thermal analysis (DTA).
 • Knowledge of modern technology of single crystal synthesis.
 • Knowledge of structural characterization techniques (X-ray diffraction, EDX).
 • Knowledge of measurement techniques of thermodynamic and electron transport properties.
 • Experience in conducting research on topological and magnetic materials and superconductors.
 • Knowledge of English, that allows to communicate freely in the workplace, read literature and write scientific articles.
 • Ability to solve scientific problems and plan experiments.
 • Ability to work in a team and solve problems independently, and creatively. 

List of documents required from the candidate:

 1. A diploma or a copy of the diploma in English or Polish (if in another language, an English translation must also be attached) confirming completion of the doctoral degree. If the diploma was obtained abroad, the candidate will be required to provide a legalised or apostilled original of the diploma before starting employment at the Institute (otherwise it will not be possible to conclude an employment contract). In the case of a degree obtained abroad which is not recognised in Poland on the basis of international agreements, the candidate will apply to the Institute for its nostrification. Information on nostrification can be found at the following link: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-stopni-naukowych  
 2.  An application for employment addressed to the Director of the Institute containing the following clause: " I agree for processing my personal data enclosed in my documents for the needs necessary of the recruitment (in accordance with art. 6 par. 1 lit. A of the General Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the repeal of Directive 95/46 / EC and the Act of 10 May 2018 on protection of personal data (Journal of Laws 2018 item 1000)”.
 3. Scientific Curriculum Vitae, containing information about the scientific career (education and employment), as well as information on participation in conferences, internships, projects, awards and distinctions, skills and knowledge of foreign languages.
 4. List of publications.
 5. Concise information on previous scientific achievements.

When signing the contract, the candidate will be required to submit an authorization to inclusions in the number of employees engaged in the scientific activity at the Institute.

Procedure for submitting documents:
Complete documents should be submitted in electronic version via the e-mail address: intibs@intibs.pl  with the title “Application for assistant professor position at Division of Magnetic Research” by 10th June 2024; 3pm

Additional information:
Full-time employment.

The competition will be held according to the rules accepted in the Institute of Low Temperature and Structure Research, PAS: https://bip.intibs.pl/artykul/152/9513/regulaminy 

Information about the result of the competition will be posted on the BIP INTiBS PAN website.

Personal information:
Your personal data is collected and processed by the Institute of Low Temperature and Structural Research of the Polish Academy of Sciences in Wroclaw in accordance with the information on personal data processing available at https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo   

]]>
https://bip.intibs.pl/artykul/33-9763-adiunkt-w-oddziale-badan-magnetykow-sn-111-7-2024 Fri, 10 May 2024 09:17:32 +0200