W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

SN.111.14.2021 Rekrutacja specjalna do Szkoły Doktorskiej dla doktoranta - stypendysty (wykonawcy) w projekcie badawczym

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
stanowisko SN.111.14.2021 Rekrutacja specjalna do Szkoły Doktorskiej dla doktoranta - stypendysty (wykonawcy) w projekcie badawczym
miejsce pracy Oddział Teorii Materii Skondensowanej INTiBS PAN
termin składania ofert

Treść

REKRUTACJA SPECJALNA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ DLA DOKTORANTA - STYPENDYSTY (WYKONAWCY) W PROJEKCIE BADAWCZYM

 

INSTYTUCJA:   Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN, Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk

STANOWISKO: Doktorant – stypendysta w projekcie badawczym NCN

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne

DATA OGŁOSZENIA: 16.07.2021

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 3.09.2021

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 24.09.2021

DATA ROZPOCZĘCIA KSZTAŁCENIA I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: 1.10.2021

LINK DO STRONY WSD IPAN: http://wsdipan.intibs.pl

LINK DO STRONY INTiBS PAN: http://intibs.pl

SŁOWA KLUCZOWE: układy silnie oddziałujące, sieci optyczne, kondensacja Bose-Einsteina

 

Ogłoszenie o konkursie

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk (WSD IPAN) ogłasza rekrutację specjalną dla doktoranta – stypendysty (wykonawcy) w projekcie badawczym pt. „Wpływ pól cechowania i topologii na przemiany fazowe bozonów w sieciach optycznych”, realizowanym na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr. 2020/39/O/ST3/01148) w Oddziale Teorii Materii Skondensowanej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2020/21 (https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2021-22) oraz regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, przyjętym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 12/2021 z dnia 5 marca 2021. Termin składania dokumentów upływa 3 września 2021 roku.

 

Wymagania w stosunku do kandydata

Kandydat oprócz spełnienia wymów rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk powinien:

 • Posiadać dyplom magistra fizyki (lub pokrewny),
 • Wykazać się zainteresowaniem fizyką teoretyczną oraz przygotowaniem do wykonywania zadań w projekcie (znajomość zagadnień fizyki ciała stałego, termodynamiki statystycznej, mechaniki kwantowej, etc.),
 • Być gotowym(ą) do rozpoczęcia kształcenia w WSD IPAN oraz uczestnictwa w projekcie od 1 października 2021 r.

Preferowani będą kandydaci posiadający dorobek naukowy w formie publikacji.

 

Obowiązki doktoranta

Doktorant zobowiązany będzie do:

 • realizacji, w okresie wykonywania zadań w projekcie, programu kształcenia w szkole doktorskiej, zakończonego uzyskaniem przez doktoranta stopnia naukowego doktora najpóźniej w terminie 12 m-cy od zakończenia realizacji projektu (zaplanowany czas trwania projektu – 4 lata),
 • realizacji indywidualnego planu badawczego, spójnego z realizowanym projektem badawczym,
 • wystąpienia z wnioskiem o finansowanie stażu zagranicznego, trwającego od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez Kierownika projektu zagranicznym ośrodku naukowym, w konkursie przeprowadzanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) na warunkach określonych w Aneksie nr 1 do Porozumienia o współpracy pomiędzy NAWA a NCN z dnia 12 września 2019 r., a po uzyskaniu jego finasowania realizacji tego stażu w trakcie trwania projektu.

Stypendium

Doktorant otrzymywał będzie stypendium doktoranckie ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i  nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych.

Stypendium doktoranckie PRELUDIUM BIS wypłacane będzie maksymalnie przez 4 lata w miesięcznej wysokości:

 • 5 tys. zł (kwota zawierająca pełne koszty składek na ubezpieczenia społeczne, etc.) do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej,
 • 6 tys. zł (kwota zawierająca pełne koszty składek na ubezpieczenia społeczne, etc.) po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej.

Stypendium doktoranckie wypłacane będzie po odliczeniu wszystkich składników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności ze środków przeznaczonych na stypendium doktoranckie powołanym Regulaminem pokryte zostaną koszty obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz - na wniosek - koszty ubezpieczenia chorobowego.

Przystąpienie do konkursu

Kandydaci chcący przystąpić do konkursu powinni złożyć wszystkie dokumenty określone w Zasadach Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2020/21: https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2021-22.

Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać do 3 września 2021:

 1. osobiście w Sekretariacie Szkoły w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu, w godzinach od 9:00 do 15:00

albo

 1. przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską (decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu Szkoły) na adres: WSD IPAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

albo

 1. elektronicznie na adres wsdipan@intibs.pl, przy czym oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia (niedopełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy doktorantów).

Opis projektu badawczego

Badania oraz praca doktorska będą realizowane w ramach projektu badawczego: Wpływ pól cechowania i topologii na przemiany fazowe bozonów w sieciach optycznych” (nr 2020/39/O/ST3/01148) realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki.

Celem projektu jest teoretyczne badanie własności silnie oddziałujących ultrachłodnych bozonów w sieciach optycznych. Układy takie, intensywnie badane w ostatnich latach eksperymentalnie naśladują zachowanie silnie skorelowanych elektronów w ciele stałym, umożliwiając jednocześnie na bardzo szeroki zakres kontroli własności cząstek w modelowym środowisku. W rezultacie, są one bardzo pomocne w rozumieniu kwantowej natury układów ciałostałowych, które w tym przypadku nie są zakłócane przez defekty sieciowe, nieporządek czy silne fluktuacje termiczne.

Praca doktorska powstająca w ramach projektu będzie poświęcona analizie wzbudzeń kwazicząstek w pasmach o trywialnej i nietrywialnej topologii nietrywialnej topologii, własnościom transportowym w sieciach o ograniczonej geometrii, w obecności potencjałów cechowania, a także roli dyssypacji w tworzeniu i naturze stanów uporządkowanych.

W ramach uczestnictwa w projekcie zaplanowano 5 miesięczny staż badawczy w Institute for Theoretical Physics, Technical University Berlin.

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji, pytania prosimy kierować do kierownika projektu dr. hab. Tomasza Zaleskiego (t.zaleski@intibs.pl, tel. +48 71 395 4316).

Dane osobowe

Dane osobowe kandydatów są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo.

 

SPECIAL RECRUITMENT TO THE DOCTORAL SCHOOL FOR PhD STUDENT -  SCHOLARSHIP HOLDER IN A RESEARCH PROJECT

INSTITUTION: Institute of Low Temperature and Structural Research, Polish Academy of Sciences, Wrocław Doctoral School of Institutes of Polish Academy of Sciences

POSITION: PhD student – scholarship holder in the NCN research project

SCIENTIFIC DISCIPLINE: Physical Sciences

DATE OF ANNOUNCEMENT: 16.07.2021

APPLICATION DEADLINE: 3.09.2021

DATE OF COMPETITION SETTLEMENT: 24.09.2021

DATE OF COMMENCEMENT OF EDUCATION AND PARTICIPATION IN THE PROJECT: 1.10.2021

LINK TO WSD IPAN WEBSITE: http://wsdipan.intibs.pl

LINK TO INTiBS PAN WEBSITE: http://intibs.pl

KEY WORDS: strongly interacting systems, optical lattices, Bose-Einstein condensation

 

Competition Announcement

Wrocław Doctoral School of Institutes of Polish Academy of Sciences (WDS IPAS) announces a special recruitment for a PhD student – scholarship holder in the research project: "Influence of gauge potentials and topology on phase transitions of bosons in optical lattice ", carried out on behalf of the National Science Center (grant no. 2020/39/O/ST3/01148) in the Division of Condensed Matter Theory of the Institute of Low Temperature and Structure Research of Polish Academy of Sciences in Wroclaw.

Recruitment is conducted in accordance with the Rules of Recruitment to the Wrocław Doctoral School of Institutes of Polish Academy of Sciences for the academic year 2020/21 (https://www.intibs.pl/goto/WDS_recruitment_2021-22) and the Regulations of Awarding Funds for the Implementation of Tasks Financed by the National Science Center (NCN) in the Area of Research Projects, adopted by the Resolution of the Council of the National Science Center No. 12/2021 of March 5, 2021. The deadline for submission of documents is September 3, 2021.

 

Requirements for the candidate

In addition to meeting the requirements for admission to the Wroclaw School of Doctoral Institutes of the Polish Academy of Sciences, a candidate should:

 • Have a master's degree in physics (or related),
 • Have interest in theoretical physics and be prepared to perform tasks in the project (knowledge of solid state physics, statistical thermodynamics, quantum mechanics, etc.),
 • Be able to enroll to the WDS IPAS and participate in the project beginning October 1, 2021.

Preference will be given to candidates with a scientific record in the form of publications.

 

Doctoral Student Responsibilities

The doctoral student will be required to:

 • implement, during the period of performing tasks in the project, the educational program in the doctoral school, completed by the obtaining a doctoral degree, at the latest within 12 months after the end of the project (planned duration of the project - 4 years),
 • implement an individual research plan, consistent with the research project,
 • apply for funding for a foreign internship, lasting from 3 to 6 months in a foreign scientific center selected by the Project Manager, in the competition held by the National Agency for Academic Exchange (NAWA) under the conditions specified in Annex No. 1 to the Agreement on Cooperation between NAWA and NCN of September 12, 2019, and, after obtaining its funding, realizing this internship during the project.

 

Scholarship

A doctoral student will receive a doctoral scholarship from the funds of the National Science Centre on the basis of the Act of 20 July 2018. Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2018, item 1668, as amended) and on the basis of the Regulations for the allocation of funds for the implementation of tasks financed by the National Science Centre in the field of research projects.

The PRELUDIUM BIS doctoral scholarship will be paid a maximum of 4 years in the monthly amount of:

 • 5000 PLN (the amount including full costs of social security contributions, etc.) until the month in which the doctoral student's mid-term evaluation at the doctoral school was conducted,
 • 6000 PLN (the amount including full costs of social insurance contributions, etc.) after the month in which the student's mid-term evaluation at doctoral school was conducted.

The doctoral scholarship will be paid after deduction of all components, in accordance with the applicable regulations. In particular, the funds allocated for the doctoral scholarship by the established regulations will cover the costs of compulsory social insurance and - upon request - the costs of sickness insurance.

 

Joining the competition

Candidates wishing to enter the competition should submit all documents specified in the Rules of Recruitment to the Wrocław Doctoral School of Institutes of the Polish Academy of Sciences for the academic year 2020/21: https://www.intibs.pl/goto/WDS_recruitment_2021-22.

Candidates' applications for admission to the School must be submitted by September 3, 2021:

 1. in person at the School’s Secretariat Office at the Institute of Low Temperature and Structure Research of the Polish Academy of Sciences, 2 Okólna St. in Wrocław, from 9 am to 3 pm

or

 1. by registered mail or courier (the date on which the Secretariat Office received the documents is considered to be the delivery date) to the following address: WSD IPAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

or

 1. by email to the address wsdipan@intibs.pl; however, the original documents should be delivered before the studies start (a failure to meet this requirement will result in the candidate’s name being removed from the list of doctoral students).

 

Description of the research project

The research and dissertation will be carried out within the framework of the research project: “Influence of gauge potentials and topology on phase transitions of bosons in optical lattice " (No 2020/39/O/ST3/01148) carried out under the contract awarded by the National Science Center.

The aim of the project is to theoretically study the properties of strongly interacting ultra-cold bosons in optical lattices. Such systems, intensively studied in recent years experimentally, mimic the behavior of strongly correlated electrons in the solid body, while allowing a very wide range of control properties of particles in a model environment. As a result, they are very helpful in giving insight into the quantum phenomena of multibody solid state physics, which in their case are not disturbed by lattice defects, disorder or strong thermal fluctuations.

The areas of interest will include investigation of quasiparticle excitations in bands with trivial and non-trivial topology, transport properties in lattices with restricted geometry, in presence of gauge potentials, analysis of role of dissipation in creation and nature of ordered states.

During the participation in the project, a 5-month research internship has been planned at the Institute for Theoretical Physics, Technical University Berlin.

 

Additional information

For additional information, please contact the project manager, Dr. Hab. Tomasz Zaleski (t.zaleski@intibs.pl, tel. +48 71 395 4316).

 

Personal information

Candidates' personal data are collected and processed by the Institute of Low Temperature and Structure Research of Polish Academy of Sciences in Wrocław in accordance with the information on personal data processing available at https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane