Regulamin organizacyjny Instytutu - Regulamin Organizacyjny z dnia 1 czerwca 2011 r.

 

 Regulamin postępowania konkursowego przy zatrudnianiu pracowników naukowych

 Regulamin Nagród Dyrektora INTiBS PAN 

 Regulamin komercjalizacji własności intelektualnej 

 Instrukcja kancelaryjna

 Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt INTiBS PAN

 Instrukcja działania Archiwum Zakładowego INTiBS PAN

 Załączniki:

Regulamin Nagród Dyrektora INTiBS PAN (skan oryginału)
Regulamin komercjalizacji własności intelektualnej (skan oryginału)
Regulamin komercjalizacji własności intelektualnej (wersja dostępna cyfrowo)- dokument tożsamy z warstwą tekstową niezawierający podpisu
Instrukcja kancelaryjna
Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt INTiBS PAN
Instrukcja działania Archiwum Zakładowego INTiBS PAN