Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk ( zwany dalej Instytutem ) jest placówką naukową Polskiej Akademii Nauk, posiadającą osobowość prawną i działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk.

Akademia wyposaża tworzony Instytut ze swojego mienia w środki niezbędne do prowadzenia działalności określonej w statucie Instytutu. Wyposażenie, polegające na przeniesieniu prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego gruntu, następuje w drodze decyzji administracyjnej Prezesa Akademii.