W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

SN.111.18.2022 Konkurs na stypendium naukowe dla magistranta - wykonawcy projektu badawczego

KONKURS NA STYPENDIUM NAUKOWE DLA MAGISTRANTA - WYKONAWCY PROJEKTU BADAWCZEGO

 

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: magistrant - wykonawca projektu badawczego

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki fizyczne

DATA OGŁOSZENIA: 30.09.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.10.2022 (do godziny 13:00)

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 21.10.2022

LINK DO STRONY: http://www.intibs.pl

SŁOWA KLUCZOWE: fizyka ciała stałego, magnetyzm, materiały funkcjonalne, materia topologiczna

 

Zapraszamy ambitnych studentów do dołączenia do zespołu dynamicznie rozwijającego badania w dziedzinie materiałów topologicznych – jednego z najgorętszych obszarów badawczych nowoczesnej fizyki ciała stałego. 

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk INTiBS PAN we Wrocławiu ogłasza konkurs1 na stypendium naukowe dla wykonawcy projektu badawczego pt. ”Synteza i charakterystyka wielofunkcyjnych faz Heuslera o przestrajalnych topologicznych efektach kwantowych – TOPOHH” (grant Narodowego Centrum Nauki SHENG2 nr. 2021/40/Q/ST5/00066), realizowanego pod kierunkiem prof. Dariusza Kaczorowskiego w Oddziale Badań Magnetyków we współpracy z Instytutem Fizyki Chińskiej Akademii Nauk w Pekinie. Do zadań stypendysty będzie należało otrzymanie monokrystalicznych próbek wytypowanych związków na bazie ziem rzadkich, przeprowadzenie badań ich własności transportowych i termodynamicznych oraz współudział w opracowaniu i interpretacji otrzymanych charakterystyk fizycznych. Rezultaty prac badawczych będą podstawą pracy magisterskiej laureata konkursu przygotowanej pod opieką kierownika projektu lub osoby uprawnionej przez niego wskazanej.

Stypendium naukowe2 w wysokości 2000 zł miesięcznie zostanie przyznane na okres 6 miesięcy i będzie wypłacane na podstawie umowy zawartej pomiędzy stypendystą a Dyrektorem INTiBS PAN. Umowa określi wysokość stypendium oraz okres i warunki jego wypłacania. Przewidywany czas pracy stypendysty na terenie Instytutu to średnio 4 godziny dziennie, przy czym szczegółowy plan pracy będzie zależał od charakteru realizowanych w danym czasie zadań i będzie uzgodniony między stypendystą a kierownikiem projektu.

WYMAGANIA KONKURSOWE

Stypendium może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie będzie studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia (lub studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich) na kierunku fizyka, chemia, inżynieria materiałowa lub na kierunkach pokrewnych. Kandydat musi mieć ukończony w ramach swoich studiów kurs podstawowy fizyki ciała stałego lub chemii nieorganicznej (potwierdzony stosownym wpisem do indeksu z oceną co najmniej dobrą). Konieczna jest znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym sprawne posługiwanie się literaturą naukową.

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

1. Wniosek o przyznanie stypendium skierowany do Dyrektora INTiBS PAN zawierający informacje na temat: (a) osiągnięć naukowych wnioskodawcy, w tym publikacji w wydawnictwach naukowych, (b) wyróżnień wnioskodawcy wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiów, nagród oraz doświadczeń naukowych zdobytych poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztatów i szkoleń naukowych, a także udziału w realizacji projektów badawczych.

2. Dokumentację potwierdzającą informacje zawarte we wniosku, tj. kopie artykułów naukowych, dyplomów, odpis indeksu, oświadczenia i rekomendacje opiekunów naukowych, itp.

ZGŁOSZENIA NALEŻY KIEROWAĆ NA ADRES

Sekretariat Naukowy INTiBS PAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław, tel.: 71 343 5021, e-mail: intibs@intibs.pl

z dopiskiem „Konkurs na stypendium magisterskie SHENG w Oddziale Badań Magnetyków”

 

1Konkurs prowadzony jest zgodnie z „REGULAMIN PRZYZNAWANIASTYPENDIÓW NAUKOWYCH NCN W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI , Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019  

2Stypendia naukowe przyznawane ze środków NCN są zwolnione z podatku od dochodów osób fizycznych na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdzającej regulamin ich przyznawania oraz obowiązującej ordynacji podatkowej.

3We wniosku należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).”

Powiadom znajomego