W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

SN.111.7.2022 Rekrutacja specjalna do Szkoły Doktorskiej dla doktoranta - stypendysty (wykonawcy) w projekcie badawczym OPUS

REKRUTACJA SPECJALNA DO WROCŁAWSKIEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ DLA DOKTORANTA - STYPENDYSTY (WYKONAWCY) W PROJEKCIE BADAWCZYM

INSTYTUCJA: Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: uczestnik szkoły doktorskiej (wykonawca projektu badawczego) – 2 miejsca
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne lub nauki fizyczne
DATA OGŁOSZENIA: 17 lutego 2022 r. 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30 czerwca 2022 r.,  godz. 15:00
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA I OGŁOSZENIA WYNIKU: do 7 dni po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych
TERMIN ROZPOCZĘCIA KSZTAŁCENIA: 3 października 2022 r.
LINK DO STRONY:  http://wsdipan.intibs.pl    
SŁOWA KLUCZOWE: szkoła doktorska, polikryształy, chemia, fizyka, syntezy, nanomateriały, struktura typu rdzeń-płaszcz, spektroskopia, konwersja promieniowania w górę, jony ziem rzadkich.        

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk (WSD IPAN) ogłasza rekrutację specjalną dla doktoranta – stypendysty (wykonawcy, dwa miejsca) w projekcie badawczym pt. „Luminofory do diod UVC LED: samodezynfekujące się powierzchnie”, realizowanym na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant OPUS nr 2021/41/B/ST5/03792) w Oddziale Spektroskopii Optycznej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk (INTiBS PAN) we Wrocławiu, kierowanym przez prof. Przemysława Derenia. 

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2021/22 znajdującymi się pod linkiem: https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2021-22  oraz  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Wymagania

 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny z chemii, inżynierii materiałowej, fizyki lub kierunków pokrewnych uprawniający do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej; kandydaci będący studentami ostatniego roku studiów powinni dostarczyć zaświadczenie o zdobyciu w/w tytułu do 30 września br.;
 • zainteresowania naukowe w obszarze spektroskopii, syntezy polikryształów, luminescencji;
 • wiedza i doświadczenie w metodach syntezy polikryształów będzie dodatkowym atutem;
 • motywacja do pracy naukowej, rzetelność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, kultura osobista;
 • spełnienie wymagań rekrutacyjnych do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk;
 • kandydat musi dostarczyć poświadczenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym w postaci certyfikatu lub informacji w suplemencie do dyplomu, że zaliczony w toku studiów lektorat z języka angielskiego był na wymaganym poziomie (w razie braku informacji o poziomie kursu w suplemencie konieczne jest zaświadczenie z dziekanatu).

Doktorant zobowiązany będzie do:

 • realizacji indywidualnego planu badawczego, spójnego z realizowanym projektem badawczym;
 • syntezy związków fluorkowych lub tlenkowych w postaci mikro i nanokryształów domieszkowanych wybranymi jonami ziem rzadkich, także próbek o strukturze rdzeń-płaszcz;
 • charakterystyki strukturalnej uzyskanych materiałów;
 • badania właściwości spektroskopowych, m.in. procesów tzw. konwersji promieniowania w górę;
 • analizy danych, przygotowywania raportów i publikacji naukowych;
 • udziału w konferencjach naukowych.

Stypendium

Doktorant w czasie 4-letniego programu kształcenia będzie otrzymywać stypendium doktoranckie. Doktorantowi może zostać przyznane podwyższone stypendium finansowane przez okres 48 miesięcy ze środków projektu w wysokości 5000 zł brutto. 

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty określone zostały w dokumencie Zasady rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2021/2022 znajdującym się pod linkiem: https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2021-22

Dokumenty należy składać:

osobiście w Sekretariacie Szkoły w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu, w godzinach od 9:00 do 15:00

albo

przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską (decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu Szkoły) na adres: WSD IPAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław,

albo

elektronicznie na adres: wsdipan@intibs.pl, przy czym oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia (niedopełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy doktorantów). 

W temacie zgłoszenia należy podać: Projekt UVC-LED.

Dodatkowe informacje

Informacja o wyniku zostanie umieszczona na stronie BIP INTiBS PAN oraz na stronie WSDIPAN.

Wszelkich dodatkowych informacji chętnie udzieli:

prof. dr hab. Przemysław Dereń, e-mail: P.Deren@intibs.pl 

Klauzula informacyjna

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Wrocławską Szkołę Instytutów Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie: https://www.intibs.pl/images/Dla_studento/Szkola_doktorska/Dokumenty/Informacja_RODO_PL.pdf 

Ogłoszenie w języku angielskim (English version)

SPECIAL RECRUITMENT FOR THE WROCŁAW DOCTORAL SCHOOL FOR A DOCTORAL STUDENT - SCHOLARSHIP HOLDER (CONTRACTOR) IN A RESEARCH PROJECT

INSTITUTION: Wrocław Doctoral School of Institutes of Polish Academy of Sciences, W. Trzebiatowski Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Sciences
CITY: Wrocław
POSITION: participant of Ph.D. School (performer of research project) - 2 vacant positions
SCIENTIFIC DISCIPLINE: Chemical or physical sciences
DATE OF ANNOUNCEMENT: 17 February 2022. 
DEADLINE FOR SUBMISSION OF PROPOSALS: June 30, 2022, 3:00 p.m.
DEADLINE FOR RESULTS AND NOTICE OF RESULTS: up to 7 days after completion of interviews
TRAINING START DATE: October 3, 2022.
LINK TO WEBSITE: http://wsdipan.intibs.pl      
KEYWORDS: doctoral school, polycrystals, chemistry, physics, syntheses, nanomaterials,core-shell structure, spectroscopy, up-conversion of radiation, rare earth ions.        

Wrocław Doctoral School of Institutes of Polish Academy of Sciences (WDS IPAS) announces a special recruitment for a PhD student - fellow (contractor, two vacant positions) in the research project entitled " Phosphors for UVC LEDs: Self-Disinfecting Surfaces” carried out on behalf of the National Science Center (grant OPUS no. 2021/41/B/ST5/03792) in the Optical Spectroscopy Division of the Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Sciences (ILT&SR PAS) in Wrocław, headed by Prof. Przemysław Dereń. 

Recruitment is conducted in accordance with the Rules of Recruitment to the Wrocław Doctoral School of Institutes of Polish Academy of Sciences for the academic year 2021/22 found at the internet link: https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2021-22   and in accordance with the provisions of the Act of 20 July 2018. Law on Higher Education and Science. 

Requirements

 • Master's degree, Master of Engineering or equivalent degree in chemistry, materials engineering, physics or related disciplines, entitling to undertake education in doctoral school; candidates who are final year students should provide a certificate of the above degree by September 30 of this year;
 • scientific interests in the area of spectroscopy, polycrystal synthesis, luminescence;
 • knowledge and experience in polycrystal synthesis methods will be an additional advantage;
 • motivation to scientific work, reliability, independence, ability to work in a team, creativity, personal culture;
 • fulfilling the admission requirements for the Wrocław Doctoral School of Institutes of Polish Academy of Sciences in accordance with the Rules of Recruitment to the Wrocław Doctoral School of Institutes of Polish Academy of Sciences;
 • the candidate must provide evidence of English language proficiency at level B2 or higher in the form of a certificate or information in the diploma supplement that the course taken during the studies was at the required level (if there is no information about the course level in the supplement, a certificate from the Dean's Office is necessary).

The doctoral student will be required to:

 • implementation of an individual research plan, consistent with the ongoing research project;
 • synthesis of fluoride or oxide compounds in the form of micro- and nanocrystals doped with selected rare earth ions, also core-shell samples
 • structural characterization of the materials obtained;
 • investigation of spectroscopic properties, including the processes of the so-called up-conversion of radiation;
 • analysis of data, preparation of reports and scientific publications;
 • participation in scientific conferences.

Scholarship

A PhD student will receive a PhD scholarship during the 4-year training program. The PhD student may be awarded an increased scholarship financed for 48 months from the project funds in the amount of PLN 5000 gross.

Required documents

The required documents are specified in the document Rules of Recruitment to the Wrocław Doctoral School of Institutes of Polish Academy of Sciences for the academic year 2021/2022   located at the following link: https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2021-22.  

The documents should be submitted

in person at the Secretariat of the School at the Institute of Low Temperature and Structure Research PAS, ul. Okólna 2, Wrocław, from 9:00 to 15:00

or

by registered post or courier service (the date of receipt of the documents at the School Secretariat is decisive) to the following address: WSD IPAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław,

or

electronically to: wsdipan@intibs.pl, with original documents to be submitted before the start of the course (failure to do so will result in removal from the doctoral student list). 

In the subject line of the application please state: UVC-LED Project.

Additional information

Information about the result will be posted on the ILT&SR PAS website and the WDS IPAS website.

Any additional information will be provided by:

prof. dr hab. Przemysław Dereń, e-mail: P.Deren@intibs.pl 

Information clause

Your personal data is collected and processed by the Wrocław School of Institutes of Polish Academy of Sciences in Wrocław in accordance with the information on personal data processing available at: https://www.intibs.pl/images/Dla_studento/Szkola_doktorska/Dokumenty/Informacja_RODO_PL.pdf 

 
 

 Powiadom znajomego