W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

SN.111.6.2022 Konkurs na stanowisko adiunkta (stażysty podoktorskiego -post-doc) wykonawcy projektu badawczego w OSO

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA (STAŻYSTY PODOKTORSKIEGO – POST-DOC) WYKONAWCY PROJEKTU BADAWCZEGO W ODDZIALE SPEKTROSKOPII OPTYCZNEJ

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO:   adiunkt (stażysta podoktorski - post-doc)
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne
DATA OGŁOSZENIA: 7 lutego 2022 r. 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14 marca 2022 r.,  godz. 15:00
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA I OGŁOSZENIA WYNIKU: do 21 marca 2022 r.
LINK DO STRONY: http://www.intibs.pl
SŁOWA KLUCZOWE: post-doc, polikryształy, chemia, syntezy, nanomateriały, struktura typu, rdzeń-płaszcz, spektroskopia, jony ziem rzadkich.        
                               
OPIS
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na obsadzenie stanowiska adiunkta dla stażysty podoktorskiego wykonawcy projektu badawczego pt. „Luminofory do diod UVC LED: samodezynfekujące się powierzchnie”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant OPUS nr 2021/41/B/ST5/03792) w Oddziale Spektroskopii Optycznej.

Umowa zawarta zostanie w pełnym wymiarze etatu na okres 48 miesięcy.

Szczegółowe warunki zatrudnienia określać będzie umowa o pracę zawarta między osobą zatrudnianą, a Dyrektorem INTiBS PAN.

Opis zadania badawczego (zakres zadań) 
Zadaniem Kandydata będzie synteza związków fluorkowych i tlenkowych w postaci mikro i nanokryształów domieszkowanych wybranymi jonami ziem rzadkich, wykazujących luminescencję. Kandydat będzie wykonywał także syntezy, w celu uzyskania struktur typu rdzeń-płaszcz. Kandydat będzie wykonywał także pomiary spektroskopowe otrzymanych materiałów, opracuje uzyskane wyniki i przygotuje je do publikacji.

Wymagania:

 • stopień doktora nauk chemicznych lub inżynierii materiałowej;
 • udokumentowany dorobek naukowy i wiedza praktyczna w wyżej określonym zakresie badań;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu projektów badawczych oraz współudział w realizacji projektów badawczych;
 • umiejętność rozpowszechniania wyników prowadzonych badań, w tym przedstawienie ich w formie publikacji naukowych w języku angielskim oraz prezentacji na międzynarodowych konferencjach naukowych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • samodzielność, umiejętność pracy w zespole, rzetelność, kreatywność, kultura osobista;
 • kandydat powinien mieć możliwość podjęcia zatrudnienia od 01.04.2022 r.
 • kandydat spełniać musi wymagania określone w regulaminie projektu OPUS 21, dostępnym na stronie internetowej
  https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2021/uchwala12_2021-zal1.pdf#page=57
Kwalifikacje
Znajomość różnych metod syntez materiałów nieorganicznych domieszkowanych jonami lantanowców, koloidów oraz nanomateriałów, potwierdzona publikacjami.
Znajomość spektroskopii optycznej materiałów domieszkowanych jonami lantanowców.
Umiejętność prezentacji otrzymanych wyników na konferencjach naukowych.
Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
 1. Dyplom lub odpis dyplomu w języku angielskim lub polskim (w przypadku innego języka należy także załączyć tłumaczenie na język angielski) potwierdzający podsiadanie stopnia doktora (w przypadku stopnia naukowego uzyskanego za granicą, który nie jest uznawany w Polsce na podstawie umów międzynarodowych, kandydat wystąpi do Instytutu o jego nostryfikację).
 2. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.
 3.  Życiorys naukowy kandydata, zawierający informację o dotychczasowym przebiegu kariery naukowej (edukacji i zatrudnieniu) a także informacje o udziale w konferencjach, stażach, projektach, nagrodach i wyróżnieniach, umiejętnościach i znajomości języków obcych.
 4. Wykaz publikacji.
 5. Zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych.

Kandydat zobowiązany będzie przy podpisaniu umowy złożyć upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.

Tryb składania dokumentów
Komplet dokumentów należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: P.Deren@intibs.pl   z tytułem wiadomości „Konkurs adiunkt (post-doc) w OSO SN.111.6.2022”.

Dodatkowe informacje:
Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu.

Konkurs będzie prowadzony zgodnie z Regulaminem projektu OPUS 21, dostępnym na stronie internetowej: 
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2021/uchwala12_2021-zal1.pdf#page=57 

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP INTiBS PAN pod linkiem: https://bip.intibs.pl 

Klauzula informacyjna
Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur 
i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/183/klauzula-informacyjna-rodo-na-rekrutacje  

Ogłoszenie w języku angielskim (English version)

COMPETITION FOR THE POSITION OF ASSISTANT PROFESSOR (“ADIUNKT” IN POLISH, POST-DOC) FOR A RESEARCH PROJECT CONTRACTOR IN THE DIVISION OF OPTICAL SPECTROSCOPY
 
INSTITUTION: Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Sciences (ILT&SR PAS) 
CITY: Wrocław
POSITION: assistant professor (post-doc)
SCIENTIFIC DISTINCTION: Chemical Sciences
DATE OF ANNOUNCEMENT: February 7, 2022.
DEADLINE FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS: 14 March 2022, 15:00
DEADLINE FOR NOTIFICATION OF RESULTS AND NOTICE OF RESULTS: by March 21, 2022.
LINK TO WEBSITE: http://www.intibs.pl 
KEYWORDS: post-doc, polycrystals, chemistry, syntheses, nanomaterials, type structure, core-shell, spectroscopy, rare earth ions.        

DESCRIPTION
The Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Sciences in Wrocław, announces a competition to fill the postdoctoral position of assistant professor involved in the realization of the research project entitled "Phosphors for UVC LEDs: Self-Disinfecting Surfaces", carried out on behalf of the National Science Center (OPUS grant no. 2021/41/B/ST5/03792) in the Division of Optical Spectroscopy.

The contract will be concluded on a full-time basis for 48 months.

Detailed conditions of employment will be specified in an employment contract concluded between the person employed and the Director of ILT&SR PAS in Wrocław.

Research Task Description (Task Scope) 
The Candidate's task will be to synthesize fluoride and oxide compounds as micro and nanocrystals, doped with selected rare earth ions, that exhibit luminescence. The candidate will also perform syntheses to obtain core-shell structures. The candidate will also perform spectroscopic measurements of the obtained materials, process the results, and prepare them for publication.

Requirements

 • PhD in chemical sciences or materials science.
 • Proven scientific achievements and practical knowledge in the above-mentioned field of research.
 • Experience in acquiring research projects and participation in the implementation of research projects.
 • Ability to disseminate research results, including presentation in the form of scientific publications in English and presentations at international scientific conferences.
 • Fluency in English.
 • Self-reliance, ability to work in a team, reliability, creativity, personal culture.
 • The candidate should be able to start work on 01.04.2022
 • The candidate must meet the requirements specified in the regulations of the OPUS 21 project, available on the website in Polish (use a web translator): https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2021/uchwala12_2021-zal1.pdf#page=57 

Qualifications
Knowledge of various methods of syntheses of inorganic materials doped with lanthanide ions, colloids, and nanomaterials, confirmed by publications.
Knowledge of optical spectroscopy of materials doped with lanthanide ions.
The ability to present the obtained results at scientific conferences.
Fluency in spoken and written English.

List of documents required from a candidate
 1. Diploma or a copy of the diploma in English or Polish (in case of another language, an English translation must also be attached) confirming the possession of a doctoral degree (in case of a degree obtained abroad which is not recognized in Poland on the basis of international agreements, the candidate will apply to the Institute for its nostrification).
 2. An application for employment addressed to the Director of the Institute containing the clause: "I consent to the processing of my personal data contained in my job offer for the purposes necessary for the current recruitment process (in accordance with Article 6(1)(A) of the General Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC and the Act of 10 May 2018 on personal data protection (Journal of Laws 2018, item 1000)".
 3. Scientific Curriculum Vitae of the candidate, including information on the scientific career to date (education and employment) as well as information on participation in conferences, internships, projects, awards and honors, skills, and knowledge of foreign languages.
 4. List of publications.
 5. Short information on previous scientific achievements.
The candidate will be required to submit an authorization to be counted as a staff member conducting scientific activity at the Institute when signing the contract.

Mode of submission
Complete documents should be  ubmitted electronically to the following email address: P.Deren@intibs.pl  with the title of the message "Contest for Assistant Professor (post-doc) at Division of Optical Spectroscopy SN.111.6.2022".

Additional Information
Full-time employment.

The competition will be conducted in accordance with the OPUS 21 Project Regulations, available at: 
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2021/uchwala12_2021-zal1.pdf#page=57 

Information about the result of the competition will be posted on the BIP page of ILT&SR PAS in Wrocław at the following link: https://bip.intibs.pl 

Information clause
Your personal data is collected and processed by the Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Sciences in Wrocław in accordance with the information on personal data processing available at: https://bip.intibs.pl/artykuly/183/klauzula-informacyjna-rodo-na-rekrutacje 

Powiadom znajomego