W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

SN.111.17.2021_Rekrutacja specjalna_Doktorat wdrożeniowy I - V edycja

Link do harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych : https://bip.intibs.pl/artykul/182/9636/harmonogram-rozmow-kwalifikacyjnych-do-rekrutacji-specjalnej-do-projektu-doktorat-wdrozeniowy-i-innowacyjne-podejscie-do-otrzymywania-i-modyfikacji-nowych-produktow-leczniczych-do-zastosowan-w-medycynie-weterynaryjnej-mein-dwd-5-0566-2021 

Rekrutacja specjalna do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu na doktoranta – stypendystę w programie „Doktorat wdrożeniowy I” MEiN

 

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk (INTiBS PAN), Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk 

MIASTO: Wrocław 

STANOWISKO: Doktorant - stypendysta w programie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) “Doktorat wdrożeniowy I” 

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne 

DATA OGŁOSZENIA: 13.08.2021 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 12.09.2021 

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 20.09.2021

OKRES I DATA ROZPOCZĘCIA KSZTAŁCENIA: 4 lata, od 01.10.2021 

LINK DO STRONY WSD IPAN: http://wsdipan.intibs.pl 

LINK DO STRONY INTiBS PAN: www.intibs.pl


SŁOWA KLUCZOWE: biomateriały, leki roślinne i syntetyczne, regeneracja tkanek, farmakologia, stymulacja proliferacji, różnicowania komórek, zaburzenia przewodu pokarmowego


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk (WSD IPAN) ogłasza rekrutację specjalną na doktoranta - stypendystę w V edycji programu „Doktorat wdrożeniowy I” - temat: „Innowacyjne podejście do otrzymywania i modyfikacji nowych produktów leczniczych do zastosowań w medycynie weterynaryjnej”, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (Nr rej. DWD/5/0566/2021) pod kierunkiem prof. dr. hab. Rafała Wiglusza w Oddziale Fizykochemii Biomedycznej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we współpracy z firmą HippoVet+ Dr Krzysztof Marycz (ul. Jesionowa 11, Malin).

 
1. Opis tematu: 

Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization - WHO) definiuje leki na bazie roślin jako gotowe produkty lecznicze, zawierające substancję czynną. Niezależnie od złożoności formulacji, właściwości biologiczne preparatów na bazie produktów roślinnych przypisywane są zawsze poszczególnym substancjom lub ich kombinacjom. Jednak większość badań koncentruje się na działaniu wyciągu roślinnego lub wybranych frakcji. Badania takie nie pozwalają na określenie najbardziej aktywnych i tym samym najbardziej obiecujących substancji w odniesieniu do konkretnego działania farmakologicznego. Wiedza na temat działania (jego mechanizmu) poszczególnych substancji czynnych, np. pochodzenia roślinnego, pozwala opracować protokoły terapeutyczne. Celem podjętych badań będzie określenie wybranych biologicznych właściwości materiałów na bazie roślinnej i ich syntetycznych odpowiedników, które stanowią substancje czynne wchodzące w skład leków oraz składników żywności, czy pasz. Realizacja tego projektu przyniesie nową rodzinę produktów leczniczych do zastosowań w medycynie weterynaryjnej.


2. Dodatkowe informacje 

Doktorat realizowany jest na podstawie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 kwietnia 2021 r. o ustanowieniu programu „Doktorat wdrożeniowy” i naborze wniosków, zwanego dalej Komunikatem MEiN, który określa, że miesięczna kwota stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, wynosi:

1.      3450 zł (brutto) – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (planowo do końca II roku akad.);

2.      4450 zł (brutto) – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa (planowo w III I IV roku akad.).

Dodatkowo doktorantowi przysługuje dofinansowanie kosztów wykorzystania przez niego infrastruktury badawczej INTiBS PAN w celu realizacji doktoratu w wysokości ok. 25 000 zł na każdy rok akad.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie, Komunikacie MEiN oraz Zasadach Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

 
3. Obowiązki doktoranta-stypendysty: 

-         terminowa realizacja indywidualnego planu badawczego, spójnego z harmonogramem doktoratu wdrożeniowego,

-         wytworzenie substancji leczniczych oraz formulacji na bazie wyciągów roślin i ich analogów syntetycznych oraz zbadanie i charakterystyka wybranych materiałów pod względem fizykochemicznym, mechanicznym, a także przemian fazowych formulacji i rozpoznanie mechanizmów kinetyki rozpadu substancji farmaceutycznych,

-         analiza i prezentacja wyników eksperymentalnych, przygotowanie raportów i publikacji naukowych, udział w konferencjach naukowych,

-         realizacja programu kształcenia i zadań wynikających z obowiązków doktoranta WSD IPAN.

-         przygotowanie i złożenie rozprawy doktorskiej najpóźniej po koniec 4. roku doktoratu i uzyskanie stopnia naukowego doktora  

 
4. Warunki jakie powinien spełniać Kandydat: 

-         tytuł zawodowy magistra chemii, inżynierii materiałowej lub pokrewny,

-         zainteresowania naukowe w obszarze chemii fizycznej/biochemii/chemii organicznej/biomedycyny

-         wiedza i doświadczenie w pracy eksperymentalnej w zakresie metod spektroskopowych i mikroskopowych

-         dobra znajomość języka angielskiego, 

-         motywacja do pracy naukowej, sumienność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność.

 
5. Wymagane dokumenty: 

Określone w dokumencie Zasady rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk na rok akademicki 2021/22 

https://www.intibs.pl/dla-studentow/zasady-rekrutacji.html

Dodatkowo obowiązkowy dokument:

Oświadczenie firmy HippoVet+ Dr Krzysztof Marycz, że Kandydat przyjęty do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” MEiN jest lub zostanie zatrudniony nie później niż od 1 października 2021 r., w pełnym wymiarze czasu pracy na czas realizacji doktoratu wdrożeniowego a także, że firma wyraża zgodę na jego udział w szkole doktorskiej w ramach programu i zapewni opiekuna pomocniczego spośród swoich pracowników.

 
VI. Podania kandydatów o przyjęcie do Szkoły należy składać do dnia 12 września 2021 roku do godz. 15:00: 

-         osobiście w Sekretariacie Szkoły w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN przy ul. Okólnej 2 we Wrocławiu) w godzinach od 9:00 do 15:00

albo

przesyłką pocztową rejestrowaną lub kurierską (decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Szkoły) na adres: WSD IPAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

albo

elektronicznie na adres wsdipan@intibs.pl, przy czym oryginały dokumentów należy dostarczyć przed rozpoczęciem kształcenia (niedopełnienie tego wymogu będzie skutkowało skreśleniem z listy doktorantów).

Dodatkowa informacja: 

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z prof. dr hab. Rafałem Wigluszem (r.wiglusz@intibs.pl, tel. +48 71 3954 159). 

Dane osobowe
Dane osobowe kandydatów są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo

 

 

Special recruitment to the Wrocław Doctoral School of Institutes of Polish Academy of Sciences for the Ph.D. student position in the program “Implementation doctorate I”, financed by Ministry of Education and Science in Poland  

 

INSTITUTION: Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of Sciences (ILT&SR PAS), Wrocław Doctoral School of Institutes of Polish Academy of Sciences

CITY: Wrocław 

POSITION: Ph.D. student in the program “Implementation doctorate I”, financed by Ministry of Education and Science (MEiN) in Poland 

SCIENTIFIC DISCIPLINE: chemical sciences

DATE OF ANNOUNCEMENT: 13.08.2021

APPLICATION DEADLINE: 12.09.2021  

DATE OF COMPETITION SETTLEMENT: 20.09.2021

DURATION AND DATE OF COMMENCEMENT OF EDUCATION AND PARTICIPATION IN THE PROGRAM: 4 years, starting from 01.10.2021 

LINK TO WSD IPAN WEBSITE: http://wsdipan.intibs.pl 

LINK TO INTiBS PAN WEBSITE: www.intibs.pl


KEYWORDS: biomaterials, plant-based and synthetic drugs, tissue regeneration, pharmacology, cell proliferation and differentiation, digestive system disorders

COMPETITION ANNOUNCEMENT
The Wrocław Doctoral School of Institutes of Polish Academy of Sciences (WDS IPAS) announces special recruitment for a PhD student scholarship in V edition of the program “Implementation doctorate I” – Theme: “Innovative approach to the synthesis and modification of new medicinal products for applications in veterinary medicine”, funded by Ministry of Education and Science in Poland (Reg. no. DWD/5/0566/2021), and carried out under supervision of Prof. Rafał Wiglusz in the Division of Biomedical Physicochemistry of ILT&SR PAS in cooperation with the company HippoVet+ Dr Krzysztof Marycz (Jesionowa street 11, Malin, Poland).

 
1. Description of the Theme: 

The World Health Organization (WHO) defines plant-based medicines as medicinal products containing an active ingredient. Regardless of the formulation complexity, the biological properties of plant-based products are always ascribed to the individual substances or their combinations. However, the most research are focused on the effects of plant extracts or selected fractions. Such studies do not allow the determination of the most active and therefore the most promising substances concerning a specific pharmacological action. Knowledge about the action (its mechanism) of individual active substances, e.g. plant-based, allows for the development of therapeutic protocols. 

The aim of the research will be to determine the selected biological properties of plant-based materials and their synthetic equivalents which are active ingredients contained in drugs or nutrition. The implementation of this project will bring a new family of medicinal products for use in veterinary medicine.

 
2. Additional information 

The Ph.D. student program is performed based on the Communication of 16.04.2021 of MEiN on the establishment of the “Implementation Doctorate” program (Communication of MEiN) that grants the PhD fellowship, defined in the Act of 20 July 2018 – Law on higher education and science (Dz. U. no. 1668 as amended) in article 209 paragraph 1, as below. 

The total Ph.D. fellowship per month will be provided:

1.      3450 PLN (gross) – till the month of the mid-term evaluation (planned at the end of II academic year);

2.      4450 PLN (gross) – starting from the next month after the mid-term evaluation (during III and IV academic years).

In addition, the PhD student has granted a financial support for His/Her use of the research infrastructure at ILT&SR PAS, amounting to about 25 000 PLN per each academic year.  

The recruitment is carrying out according to the Act of 20 July 2018 – Law on higher education and science, the Communication of and the Rules of recruitment for WDS IPAS. 

 
3. Duties and obligations of the PhD student: 

-         timely implementation of the individual research plan, consistent with the doctoral schedule, 

-         Preparation of plant-based medicinal substances and  their synthetic analogues as well as physicochemical and mechanical characterization of the selected materials related to phase transformations of the formulation and the mechanisms of the kinetics of decomposition of pharmaceutical substances,

-         analysis and presentation of the experimental results, elaboration of reports and publications, participation in scientific conferences,

-         following rules and performance of education programme and tasks resulting from the duties of a doctoral student at the Wroclaw Doctoral School of Institutes of Polish Academy of Sciences.

-         completion of Ph.D. thesis not later than at the end of IV academic year and finally receiving Ph.D. degree. 

 
3. Requirements from the candidate: 

-         master’s degree in chemistry, material engineering or related disciplines

-         scientific interests in physicochemistry/biochemistry/organic chemistry/biomedicine

-         knowledge and experience in experimental work including spectroscopic and microscopic methods

-         good knowledge of English 

-         motivation for scientific work, diligence, independence, ability to work in a team, creativity.

 
5. Required documents: 

According to the rules of recruitment for WDS IPAS for 2021/22 academic year: 

https://www.intibs.pl/en/for-students/rules-of-recruitment.html
 

Additional obligatory document:

Statement of the company HippoVet+ Dr Krzysztof Marycz (Jesionowa street 11, Malin, Poland) that in the case of admission to Wrocław Doctoral School of Institutes of Polish Academy of Sciences the candidate will remain or will be employed (not later than from 1.10.2021) on the full time in the period of the doctoral studies and the consent to His/Her education in the doctoral school within the program and providing Him/Her an auxiliary advisor out of the company staff.

 
6. Applications for admission to the School must be submitted by 12.09.2021 until 3:00 p.m.: 

-         in person at the School’s Secretariat at the Institute of Low Temperatures and Structure Research of the Polish Academy of Sciences at Okólna Street 2 in Wrocław, Poland) from 9:00 a.m. to 3:00 p.m.

or

by registered mail or courier service (date of receipt of documents at the School's premises decides) to the address: WSD IPAN, ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław, Poland

or

by e-mail to wsdipan@intibs.pl, the original documents should be however delivered before the beginning of the education (failure to meet this requirement will result in the removal from the list of doctoral students).
For further information please contact prof. Rafał Wiglusz (r.wiglusz@intibs.pl, tel. +48 71 3954 159).

Personal information
Candidates' personal data are collected and processed by the Institute of Low Temperature and Structure Research of Polish Academy of Sciences in Wrocław in accordance with the information on personal data processing available at https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo.

Konkurs nie został rozstrzygnięty. Wyniki znajdują się pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/172/wyniki-rekrutacji 

Powiadom znajomego