W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

SN.111.15.2021 Rekrutacja specjalna do Szkoły Doktorskiej dla doktoranta - stypendysty (wykonawcy) w projekcie badawczym

Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych - link: Harmonogram_rozmów_kwalifikacyjnych_WSD_IPAN_rekr_spec_1.(PDF, 67KB)

Schedule of interviews -Recruitment of candidates to WDS IPAS for the academic year 2021/2022. Special recruitment to the project: Hybrid organic-inorganic perovskites as high-sensitivity luminescent thermometers. Link: Schedule_interviews_WDS_IPAS_spcial_recruitment_1_2021_2022 (PDF, 64KB)

REKRUTACJA SPECJALNA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ DLA DOKTORANTA - WYKONAWCY (STYPENDYSTY) W PROJEKCIE BADAWCZYM
 

INSTYTUCJA:   Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN, Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk

STANOWISKO: Doktorant – wykonawca projektu badawczego

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne

DATA OGŁOSZENIA: 22.07.2021

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 3.09.2021

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 24.09.2021

DATA ROZPOCZĘCIA KSZTAŁCENIA I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: 1.10.2021

LINK DO STRONY WSD IPAN: http://wsdipan.intibs.pl


LINK DO STRONY INTiBS PAN: http://intibs.pl


SŁOWA KLUCZOWE: spektroskopia optyczna, emisja, materiały hybrydowe organiczno-nieorganiczne, polimery koordynacyjne

 

Ogłoszenie o konkursie
Wrocławska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza rekrutację specjalną na stanowisko doktoranta (wykonawcy) projektu badawczego pt. “Hybrydowe perowskity organiczno-nieorganiczne jako termometry luminescencyjne o wysokiej czułości”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (grant nr. 2020/39/D/ST5/01289) w Oddziale Spektroskopii Optycznej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Celem projektu jest synteza nowych luminescencyjnych organiczno-nieorganicznych perowskitów na bazie ligandów mrówczanowych zawierających jony Cr3+ oraz zbadanie i wyjaśnienie mechanizmów zachodzących procesów optycznych zależnych od temperatury i ciśnienia.

Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z Zasadami Rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

 

OBOWIĄZKI DOKTORANTA:
- Synteza wybranych mrówczanowych polimerów koordynacyjnych z protonowanymi aminami niedomieszkowanych i domieszkowanych jonami Cr3+;
- Charakteryzacja strukturalna uzyskanych materiałów;
- Charakterystyka spektroskopowa w szerokim zakresie temperatur (IR, Raman, emisja, luminescencja, kinetyka zaniku luminescencji, itp.);
- Analiza danych, przygotowywanie raportów i publikacji naukowych;
- Udział w konferencjach naukowych;

OCZEKIWANE CECHY/DOŚWIADCZENIE KANDYDATA:
- Tytułu magistra chemii, fizyki lub nauk pokrewnych;
- Doświadczenie w dziedzinie fizyki/chemii ciała stałego, optyce, spektroskopii, znajomość aparatury, technik spektroskopowych i oprogramowania (Office, Origin);
- Dobra znajomość języka angielskiego;
- Entuzjazm, motywacja do pracy naukowej, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność;

NASZA OFERTA:
Praca w młodym, prężnym i przyjaznym zespole zajmującym się nowoczesnymi materiałami hybrydowymi i nowymi technikami spektroskopowymi, współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

STYPENDIUM
Stypendium doktoranta będzie finansowane ze środków projektu przez 36 miesięcy (przewidywane stypendium w projekcie to 4000 zł/miesiąc brutto-brutto przed dokonaniem oceny śródokresowej i 4200 zł/miesiąc po niej). Ostatnie 12 miesięcy finansowane będzie w ramach szkoły doktorskiej Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk.

ZASADY REKRUTACJI
Szczegółowe ZASADY REKRUTACJI do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk, WYMAGANE DOKUMENTY, oraz SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW znajdują się pod adresem: https://www.intibs.pl/goto/WSD_rekrutacja_2021-22.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt dr Dagmarę Stefańską (, tel. 713954163) lub dr. hab. Macieja Ptaka (, tel. 713954162).

Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo.SPECIAL RECRUITMENT TO THE DOCTORAL SCHOOL FOR PhD STUDENT -  SCHOLARSHIP HOLDER IN A RESEARCH PROJECT

 

INSTITUTION: Institute of Low Temperature and Structural Research, Polish Academy of Sciences, Wrocław Doctoral School of Institutes of Polish Academy of Sciences

POSITION: PhD student – scholarship holder in the research project

SCIENTIFIC DISCIPLINE: Chemical Sciences

DATE OF ANNOUNCEMENT: 22.07.2021

APPLICATION DEADLINE: 3.09.2021

DATE OF COMPETITION SETTLEMENT: 24.09.2021

DATE OF COMMENCEMENT OF EDUCATION AND PARTICIPATION IN THE PROJECT: 1.10.2021

LINK TO WSD IPAN WEBSITE: http://wsdipan.intibs.pl


LINK TO INTiBS PAN WEBSITE: http://intibs.pl


KEY WORDS: optical spectroscopy, emission, hybrid organic-inorganic materials, coordination polymers

 

Competition Announcement
The Wroclaw Doctoral School of Institutes of Polish Academy of Sciences announces a special recruitment for the position of a PhD student (scholarship holder) in the research project entitled "Hybrid organic-inorganic perovskites as high-sensitivity luminescent thermometers" financed by the National Science Center (grant no. 2020/39/D/ST5/01289) in the Department of Optical Spectroscopy at the Institute of Low Temperature and Structure Research Polish Academy of Sciences in Wroclaw. The aim of the project is to synthesize new formate-based luminescent organic-inorganic perovskites containing Cr3+ ions and to investigate and elucidate the mechanisms of temperature- and pressure-dependent optical processes.

 

Recruitment is conducted in accordance with the Rules of Recruitment to the Wroclaw Doctoral School of Institutes of the Polish Academy of Sciences.

 

DOCTORAL STUDENT RESPONSIBILITIES: 

·         Synthesis of selected formate-based coordination polymers with protonated amines undoped and doped with Cr3+ ions 

·         Structural characterization of the obtained materials 

·         Spectroscopic characterization in a wide temperature range (IR, Raman, emission, luminescence, luminescence decay kinetics, etc.). 

·         Data analysis, preparation of reports and scientific publications 

·         Participation in scientific conferences 

 

EXPECTED QUALITIES/EXPERIENCE OF THE CANDIDATE: 

·         Master's degree in chemistry, physics, or a related disciplines 

·         Experience in physics/chemistry of solids, optics, spectroscopy, knowledge of instrumentation, spectroscopic techniques and software (Office, Origin) 

·         Good knowledge of English 

·         Enthusiasm, motivation for scientific work, independence, ability to work in a team, creativity

 

OUR OFFER: Work in a young, dynamic and friendly team dealing with modern hybrid materials and new spectroscopic techniques, cooperation with domestic and international research centers

 

SCHOLARSHIP: 

The PhD scholarship (36 months) will be financed from the funds of the National Science Center from the budget provided in the Project for the doctoral salary of 4000 PLN/month (gross-gross, up to the month of the mid-term evaluation of the doctoral student at the doctoral school) and 4200 PLN (gross-gross, after the month of the mid-term evaluation of a doctoral student at a doctoral school). The last 12 months will be financed by the Wroclaw Doctoral School of Institutes of Polish Academy of Sciences.

 

Detailed RULES OF RECRUITMENT to the Wroclaw Doctoral School of Institutes of Polish Academy of Sciences, DOCUMENTS REQUIRED and the METHOD OF APPLICATION are available at: 

https://www.intibs.pl/goto/WDS_recruitment_2021-22
 

For more information, please contact Dr Dagmara Stefańska (d.stefanska@intibs.pl, tel. 713954163) or Dr. Maciej Ptak (m.ptak@intibs.pl, tel. 713954162).


Personal data are collected and processed by the Institute of Low Temperature and Structure Research of the Polish Academy of Sciences in Wroclaw in accordance with the information on personal data processing available at:

https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo

 

Załączniki

Powiadom znajomego