W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

SN.111.10.2021 Konkurs na stanowisko adiunkta w OBS

KONKURS NA STANOWISKO NAUKOWE ADIUNKTA W ODDZIALE BADAŃ STRUKTURALNYCH


INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN 

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne

DATA OGŁOSZENIA: 23.03.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.04.2021 r. godz. 15:00

DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU I OGŁOSZENIA WYNIKU: do 5 dni roboczych od terminu składania ofert (w wypadku wystąpienia ważnych okoliczności związanych z koniecznością uznania ważności stopnia/dyplomu uzyskanego za granicą, termin może być przedłużony maksymalnie do 2 miesięcy od daty ogłoszenia konkursu).

LINK DO STRONY: www.intibs.pl

SŁOWA KLUCZOWE: synteza materiałów organiczno-nieorganicznych / organicznych, analiza strukturalna monokryształów oraz próbek proszkowych, przemiany fazowe, struktury nieuporządkowane, interpretacja danych otrzymanych metodami DSC, spektroskopii Ramana/IR

OPIS:

Dyrektor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na obsadzenie stanowiska naukowego adiunkta w Oddziale Badań Strukturalnych.

Zakres zadań na stanowisku adiunkta obejmuje:

Do zadań kandydata będzie należało projektowanie oraz synteza nowych organiczno-nieorganicznych związków hybrydowych, w tym materiałów o strukturze typu perowskitowego i jej pochodnych (pseudoperowskitowych) oraz organicznych związków jonowych w formie monokrystalicznej. Od kandydata wymagane jest doświadczenie w zakresie szeroko rozumianej syntezy organicznej i nieorganicznej, mile widziane doświadczenie w syntezie oraz analizie strukturalnej organiczno-nieorganicznych związków hybrydowych (związki z pochodnymi alifatycznych i heterocyklicznych amin) oraz kwasowo-zasadowych związków jonowych. Kandydat powinien posiadać kompetencje w zakresie analizy strukturalnej obejmującej między innymi: temperaturowe pomiary dyfrakcji na monokryształach oraz próbkach polikrystalicznych, oznaczanie struktury układów nieuporządkowanych, struktur modulowanych niewspółmiernie, opracowanie przemian fazowych zachodzących w otrzymanych związkach oraz zaproponowanie ich mechanizmu na podstawie zmian struktury krystalicznej, analizy wiązań wodorowych i ich zmiany w obszarze przemian fazowych. Ponadto powinien posiadać umiejętność i doświadczenie w oznaczeniu właściwości fizykochemicznych z wykorzystaniem odpowiednich metod termicznych, spektroskopowych, dielektrycznych oraz magnetycznych.

Wymagania i kwalifikacje:

 1. Stopień naukowy doktora nauk chemicznych otrzymany w ostatnich trzech latach od ogłoszenia konkursu.
 2. Doświadczenie w dziedzinie syntez materiałów organiczno-nieorganicznych i ich charakterystyki.
 3. Prowadzenie pomiarów dyfraktometrycznych (na monokryształach oraz próbkach polikrystalicznych) w szerokim zakresie temperatur i spektroskopowych (IR/Ramana).
 4. Doświadczenie w wykonywaniu rentgenowskiej analizy strukturalnej związków organiczno-nieorganicznych, międzymetalicznych, organicznych oraz metaloorganicznych.
 5. Umiejętność interpretacji wyników uzyskanych metodami DSC, spektroskopii w podczerwieni oraz badań optycznych.
 6. Dorobek publikacyjny obejmujący powyższe zagadnienia.

Umiejętności:

 1. Znajomość oprogramowania naukowego m.in. CrysAlisPro, SHELX, Olex, Diamond, CrystalExplorer, PLATON, Mercury, HighScore, Origin.
 2. Umiejętność rozpowszechniania wyników prowadzonych badań, w tym przedstawienie ich w formie publikacji naukowych oraz prezentacji na konferencjach naukowych.
 3. Dobra znajomość języka angielskiego.
 4. Motywacja do pracy naukowej, samodzielność, umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 1. Dyplom lub odpis dyplomu w języku angielskim lub polskim (w przypadku innego języka należy także załączyć tłumaczenie na język angielski) potwierdzający podsiadanie stopnia doktora nauk chemicznych (w przypadku stopnia naukowego uzyskanego za granicą, który nie jest uznawany w Polsce na podstawie umów międzynarodowych, kandydat wystąpi do Instytutu o jego nostryfikację https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/informacje-dla-uczelni/nostryfikacja-stopni-naukowych ).
 2. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”.
 3. Życiorys naukowy kandydata, zawierający informację o dotychczasowym przebiegu kariery naukowej (edukacji i zatrudnieniu) a także informacje o udziale w konferencjach, stażach, projektach, nagrodach i wyróżnieniach, umiejętnościach i znajomości języków obcych.
 4. Wykaz publikacji.
 5. Zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych.

Kandydat zobowiązany będzie przy podpisaniu umowy złożyć upoważnienie do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w Instytucie.

Tryb składania dokumentów:

Komplet dokumentów należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: intibs@intibs.pl  z tytułem wiadomości „Konkurs na adiunkta w  OBS nr SN.111.10.2021”.

Dodatkowe informacje:

Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu.

Konkurs będzie prowadzony zgodnie z procedurami przyjętymi w INTiBS PAN przy zatrudnianiu na stanowiskach naukowych https://bip.intibs.pl/attachments/download/1329

Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie BIP INTiBS PAN.

Klauzula RODO

Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod linkiem: https://bip.intibs.pl/artykuly/173/rodo

Organizator: prof. dr hab. Adam Pietraszko

Konkurs został również opublikowany na stronach:

BIP MEiN pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/instytut-niskich-temperatur-i-badan-strukturalnych-pan-wroclaw-adiunkt-nauki-chemiczne-ogloszenie-wazne-do-21-kwietnia-2021-r 

Euraxess (wersja angielska) pod linkiem: https://www.euraxess.pl/jobs/619113 

stronie internetowej Instytutu www.intibs.pl, 

oraz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Instytucie.

Konkurs został rozstrzygnięty. Wybrana została Pani dr Tamara Bednarchuk.

 

 

 

 

Powiadom znajomego