W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław

tel.: 071 343 5021
fax: 071 344 1029

e-mail: intibs@intibs.pl

skrytka ePUAP: /INTiBS/SkrytkaESP

PKD: 7219Z

NIP: 896-00-07-258

REGON: 000326109

SN.111.4.2021 Konkurs na stanowisko adiunkta w OSO

KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA W ODDZIALE SPEKTROSKOPII OPTYCZNEJ

INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. 
W. Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk
MIASTO: Wrocław 
STANOWISKO: adiunkt 
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne 
DATA OGŁOSZENIA: 26.01.2021 
TERMIN SKŁADANIA OFERT:  25.02.2021 godz. 15:00
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU I OGŁOSZENIA WYNIKU: do 5.03.2021 
LINK DO STRONY: https://www.intibs.pl/ 
SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, nanomateriały, konwersja energii w górę, bioczujnikiFRET 

Opis 
Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego adiunkta w Oddziale Spektroskopii Optycznej. 

Obowiązki osoby zatrudnionej będą obejmowały: 

Do zadań kandydata będzie należała synteza domieszkowanych jonami lantanowców materiałów wykazujących konwersję energii w górę bazujących na matrycach fluorkowych i innych oraz analiza strukturalna, morfologiczna oraz spektroskopowa tych materiałów. Dodatkowo do zadań kandydata będzie należała funkcjonalizacja i bio-funkcjonalizacja otrzymanych związków zawierająca wymianę ligandów przypowierzchniowych oraz przyłączanie barwników i molekuł organicznych do powierzchni. Kandydat, powinien również posiadać wiedzę dotyczącą przejść elektronowych w jonach lantanowców oraz praktyczne umiejętności prowadzenia eksperymentów dotyczących bio-testów z wykorzystaniem zjawiska FRET. Do zadań kandydata również będzie należała interpretacja otrzymywanych w trakcie pracy wyników i samodzielnie przygotowywanie opracowań, analiz i publikacji naukowych. 

Kandydat powinien:
• posiadać stopień naukowy doktora nauk chemicznych,
• posiadać udokumentowany dorobek naukowy i wiedzę praktyczną w wyżej określonym zakresie badań,
• posiadać doświadczenie w pozyskiwaniu i prowadzeniu projektów badawczych oraz współudział w realizacji projektów badawczych,
• posiadać umiejętność rozpowszechniania wyników prowadzonych badań, w tym przedstawienie ich w formie publikacji naukowych w języku angielskim oraz prezentacji na międzynarodowych konferencjach naukowych; 
• posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego; 
• samodzielność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, wysoką kulturę osobistą. 

Kandydat powinien mieć możliwość podjęcia zatrudnienia od 15.03.2021 r.

Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 
• Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”; 
• Życiorys naukowy kandydata, zawierający informację o dotychczasowym przebiegu kariery naukowej, osiągnięciach naukowych oraz listę publikacji, a także informacje o udziale w konferencjach, projektach, nagrodach i wyróżnieniach oraz o znajomości języków obcych; 
• Odpis dyplomu doktora nauk lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu doktora nauk chemicznych 
• Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy. 

Komplet dokumentów należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: intibs@intibs.pl  z tytułem wiadomości „Konkurs na adiunkta w OSO(konkurs SN.111.4.2021)”.

Klauzula RODO 

Klauzula informacyjna na rekrutację na stanowisko adiunkta w Oddziale Spektroskopii Optycznej w INTIBS PAN. 

Kto jest administratorem danych: 

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Okólna 2, 50-442 Wrocław, zwana dalej „Administratorem”.

Inspektor ochrony danych (IOD): 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@intibs.pl oraz poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.intibs.pl we wszystkich sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych. 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych: 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko adiunkta w Oddziale Spektroskopii Optycznej, w oparciu o obowiązujące przepisy a podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO). W ramach realizacji tego celu dane mogą być wykorzystane w procesie profilowania, którego celem jest kierowanie ofert do kandydatów o odpowiednich do stanowiska pracy kwalifikacjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy oraz w celach przyszłych rekrutacji odbywać się będzie na podstawie zgody wyrażonej w formularzu rekrutacyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

Okres przechowywania danych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, od daty złożenia aplikacji. 

Dane osobowe nie będą przetwarzane także po wycofaniu przez Panią/Pana zgody lub złożeniu sprzeciwu, w sytuacjach gdy takie uprawnienie przysługuje. 

Odbiorcy danych: 

Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Administratora w procesie rekrutacji (doradztwo w zakresie rekrutacji, wsparcie w zakresie IT). Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Administratora. 

Prawa osoby, której dane dotyczą: 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. 

Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę oraz przetwarzanych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa wyżej, jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji. 

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan złożyć sprzeciw wobec profilowania. 

Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować na adres mailowy iod@intibs.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej www.intibs.pl.

Organizator: prof. dr hab. Artur Bednarkiewicz

Konkurs został rozstrzygnięty. Wybrana została Pani dr Aleksandra Pilch-Wróbel.

Powiadom znajomego