Dane osobowe (RODO)

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego

Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu

ul. Okólna 2

50–422 Wrocław

 

       inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN jest Pan Jakub Wachowiak, kontakt: iod@intibs.pl,

       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

 

       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej "ustawa PZP";

       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

       obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy

PZP;

       w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

       posiada Pani/Pan:

o    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

o    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

o     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

o    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

       nie przysługuje Pani/Panu:

o    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

o    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Andrzej Koczarski
Dokument z dnia: 02.10.2018
Dokument oglądany razy: 488
Opublikował: Andrzej Koczarski
Publikacja dnia: 05.09.2019
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl